Project Blaasveld Centrum

In samenwerking met Pidpa plant het gemeentebestuur grootschalige infrastructuurProjectzone Blaasveldwerken in Blaasveld. Hierbij zal de Mechelsesteenweg worden vernieuwd vanaf de Vredesbrug tot en met het kruispunt met de Ten Bergstraat. Ook de kerkomgeving en Dorpsstraat tot aan de spoorwegovergang komen aan bod, alsook de ruime omgeving van het Edmond de Grimbergheplein. 

Deze werken zullen niet enkel de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwing van het openbaar domein behelzen.  Het is de intentie van het gemeentebestuur voor deze ganse projectzone het openbaar domein grondig te hertekenen zodat een veel aangenamere en veiligere leefomgeving ontstaat.

Om hiertoe te komen stelden Pidpa en de gemeente in de eerste helft van 2019 studiebureau Talboom-Stramien aan voor de opmaak van het ontwerp voor dit grootschalige project. 

Masterplan

Zo’n ontwerp komt er uiteraard niet vanzelf. De werken zelf zullen in latere jaren in meerdere fasen worden gerealiseerd om de hinder te beperken en te spreiden in tijd en ruimte. Aan de basis zal echter één groot masterplan komen te liggen.

Met de opmaak van dit masterplan is alvast van start gegaan. Studiebureau Stramien, voornamelijk gelast met de vormgeving van de bovenbouw, heeft reeds een eerste deel van het werk gefinaliseerd, met name het inventariseren van de bestaande (openbare) ruimte en het uittekenen van een eerste reeks krachtlijnen en aandachtspunten met betrekking tot het latere ontwerp/masterplan.

Participatie

Alle partijen achten het echter zeer belangrijk om ook de gebruikers van deze ruimte, in het bijzonder de inwoners van Blaasveld zelf, al in een zeer vroeg stadium te betrekken bij dit ontwerp. Om deze reden vond op 16 november 2019 al een eerste participatiemoment plaats waarbij alle reeds gekende informatie aan de inwoners van Blaasveld werd gepresenteerd.

Een tweede deel van dit participatiemoment bestond uit workshops rond vier verschillende thema’s, waaronder de omgeving van de kerk (‘Dorpshart’), de omgeving van het Grimbergheplein (‘Fabriekswijk’), de schoolomgevingen en jeugd.  Vele inwoners namen de moeite om ook hieraan deel te nemen en bezorgden zo zeer waardevolle input waarmee Stramien verder aan de slag kan. 

Met deze input kan Stramien nu een eerste ontwerp uitwerken, hetgeen in latere fase opnieuw teruggekoppeld zal worden naar de inwoners.  Vanaf dan zullen ook specifieke doelgroepen worden geconsulteerd zoals de lokale handelaars, de scholen,… .  Op deze wijze kan gekomen worden tot een gedragen masterplan, dat op haar beurt de basis zal vormen van de concrete ontwerpen voor de verschillende deelruimten en -fasen.

Blaasveld centrum - schetsWebinars

Door de coronamaatregelen was niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren om de eerste ontwerpen van het masterplan voor te stellen. Daarom werden er twee webinars georganiseerd. 

Eerste webinar

het Op 29 september 2020 vond een eerste webinar plaats waarin de plannen voor het centrum van Blaasveld werden voorgesteld. Nadien konden inwoners hun opmerkingen en ideeën kwijt. De reacties werden besproken tijdens de tweede webinar.

Tweede webinar

Op 20 oktober 2020 vond een tweede webinar plaats waarin alle reacties op de plannen werden behandeld.