Landbouw

Voor wie?

Extreme weersomstandigheden, maar ook ziektes en plagen kunnen heel wat schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen. Een geteisterde land- en tuinbouwer kan in dat geval de schadecommissie laten bijeenroepen.

Voorwaarden

  • De schade moet veroorzaakt worden door extreme weersomstandigheden;
  • de schade aan een teelt moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van die teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.

Let op! De schadecommissie kan niet bijeengeroepen worden voor:

  • schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg (vb. sproeischade).
  • verlies door economische of speculatieve redenen (vb. een teelt die omwille van prijsvorming niet tijdig wordt geoogst).

Hoe moet je de schadecommissie landbouw samenroepen?

De getroffen land-of tuinbouwer dient een schriftelijke vraag in tot het samenroepen van de schadecommissie bij het gemeentebestuur .

De aanvraag bevat:

  • Het ingevuld aanvraagformulier dat je hieronder kan vinden;
  • de getroffen percelen, aangeduid op een liggingsplan/fotoplan en met vermelding van de nummers uit de oppervlakte-aangifte;
  • foto’s van de geleden schade (optioneel).
     
  • Aanvraagformulier_schadecommissie_landbouw.pdf

De volledige aanvraag (met alle nodige documenten) bezorg je ingevuld aan:

Gemeentebestuur Willebroek
t.a.v. dienst lokale economie
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek

of elektronisch via lokale.economie@willebroek.be

De landbouwschadecommissie tot vaststelling van schade aan teelten is een gemeentelijke commissie. De commissie kan enkel optreden voor percelen op het grondgebied van Willebroek

Is een perceel gelegen in verschillende gemeentes? Dan moet men bij de verschillende gemeentelijke commissies een aanvraag indienen.

Procedure

De schadecommissie komt langs om een officiële vaststelling te doen van de schade. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. In principe zijn er twee vaststellingen nodig: een eerste maal kort nadat de schade werd veroorzaakt en een tweede maal zo kort mogelijk voor de oogst. Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig.

De vaststellingen door de schadecommissie zijn van belang als men uitzonderlijke beroepsverliezen wil aftrekken overeenkomstig de fiscale barema’s. Verder kan men het proces-verbaal ook gebruiken bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers. En het is nodig om in te dienen wanneer een tussenkomst van het landbouwrampenfonds wordt gevraagd.