Energieschaarste

Afschakelplan bij energieschaarste

Sinds er in de winter 2014-2015 een risico op elektriciteitschaarste en bevoorradingsproblemen bestond, zijn er tal van maatregelen genomen om de elektriciteitsbevoorrading komende winters maximaal te verzekeren.

Het strategisch reserve werd verdubbeld en de piekimportcapaciteit werd geoptimaliseerd. Het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen is veel beperkter dan vroeger door deze maatregelen.

Het afschakelplan

Wanneer, zich ondanks de optimistischere vooruitzichten, toch een schaarste zou voordoen, kan men maar beter voorbereid zijn. Elke crisissituatie - van welke aard ook - vraagt om een weldoordacht en onmiddellijk toepasbaar crisisplan. Het afschakelplan werd dan ook geoptimaliseerd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische belangen. 

Het afschakelplan, als onderdeel van het crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen. Het afschakelplan is vernieuwd ten opzichte van verleden jaar. Het bevat nu acht schijven in plaats van zes, wat voor een betere spreiding van de hinder zorgt. 

In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar mocht het stroomtekort te groot worden, kunnen er meerdere schijven tegelijkertijd afgeschakeld worden. Eerst wordt schijf 8 afgeschakeld, dan schijf 7 en zo tot en met schijf 2. 

De Minister van Mobiliteit, Infrabel en NMBS hebben afgesproken om het treinverkeer preventief stil te leggen zodra het afschakelplan geactiveerd is in schijf 7, 6, 5, 4, 3 en 2. In schijf 8 is er nog beperkt treinverkeer voorzien. 

Invloed op Willebroek

De FOD Binnenlandse Zaken en transmissienetbeheerder Elia hebben de lijst van straten die mogelijk worden afgeschakeld (zonder stroom gezet) bekendgemaakt in het kader van het afschakelplan elektriciteit. Je kan het plan raadplegen op de website van Fluvius. De lijst van straten per gemeente geeft aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt. 

Welke straten wel en niet zullen worden afgeschakeld, is moeilijk te voorspellen: dat hangt af van hoeveel stroom welke elektriciteitskasten nog kunnen leveren op het moment zelf. Fluvius weet niet met 100% zekerheid welke straten wel en niet zullen worden afgeschakeld. Daarom kan het zijn dat in deze lijst straten zullen staan die niet afgeschakeld zullen worden (en omgekeerd). Zeker als je aan de grens van een zone woont, is het bijzonder moeilijk in te schatten of en wanneer je zonder stroom valt. 

Verschillende zones

Er zijn 8 afschakelzones in België. Willebroek zit in afschakelzone 5 en 3. Bij een geplande afschakeling wordt eerst zone 8 als eerste afgeschakeld, dan 7, 6, 5, 4, 3 en tenslotte 2. 

Schijf 1 wordt niet ‘manueel’ afgeschakeld bij een stroomtekort. Deze schijf is bestemd voor de ‘automatische’ afschakeling in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen. 

Op de website van Fluvius kan je opzoeken of uw straat is opgenomen in het plan, en in welke afschakelschijf. Je kan ook een volledige stratenlijst opvragen per gemeente. Bedrijven, aangesloten op middenspanning, kunnen aan de hand van hun EAN-nummer opzoeken in welke afschakelschijf ze zijn opgenomen. 

Het zijn steeds de ministers van Energie en Economie die op basis van de omstandigheden van het moment beslissen wanneer en volgens welke modaliteiten de afschakeling gebeurt.

Bij een eventuele afschakeling heeft de federale overheid beloofd om de steden en gemeenten 24 uur op voorhand te verwittigen. Ook zal dit in de diverse media en via onze gemeentelijke infokanalen bekendgemaakt worden. 

Voor meer info kan je terecht op verschillende websites:

Je kan ook steeds terecht op het nummer 0800 120 33 (FOD Economie). 

Wat kan jij doen?

In geval van een stroomschaarste, zal u worden gevraagd om het particulier energieverbruik te beperken. Daarnaast kunnen bepaalde industriële processen worden afgebouwd of verschoven. 

Zelf kan je rekening houden met volgende richtlijnen:
 

Je hoeft hier natuurlijk niet op te wachten. Iedereen kan al preventief energie besparen om een stroomuitval te vermijden.