Burgemeestersconvenant

De gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek ondertekenden samen het burgemeestersconvenant. Bijkomend werd een regionale samenwerking opgestart voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant, in samenwerking met IGEMO.

Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant engageert de gemeente zich om de broeikasgasemissies op hun grondgebied te verminderen. Lokale besturen hebben de ambitie om de energie-efficiëntie te helpen verbeteren en om duurzame energieprojecten op te zetten.

Concreet engageren wij ons om:

  • de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het grondgebied van onze gemeenten tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
  • onze veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
  • onze visie, resultaten, ervaringen en kennis te delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder gelijken, met name in de context van het Mondiaal Burgemeestersconvenant.

Uiteraard is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen niet alleen een uitdaging voor de gemeente en haar inwoners. Tal van stakeholders in alle maatschappelijke geledingen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij deze doelstelling. Om tot een significante reductie te komen, is samenwerking noodzakelijk tussen lokale en regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers.

Via kleine, symbolische acties wilden ze de aandacht vestigen op de klimaatproblematiek en iedereen oproepen om zich mee in te zetten om de gemeentelijke klimaatdoelstellingen te halen.