Ruimtelijke planning

In de gemeente zijn verschillende reglementen en verordeningen van toepassing: 

  • Algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 en zijn latere wijzigingen.
     
  • Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
     
  • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geïntegreerd rioleringsbeleid van 3 november 2006.

Bijzondere Plannen van Aanleg - BPA

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven evenwel geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

Ruimtelijke UitvoeringsPlannen - RUP

RUP's zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen wordt voor elk perceel grond in een gemeente of stad geregeld wat er wel of niet mag gebouwd worden, er wordt met andere woorden een ruimtelijke bestemming aan toegekend.

De plannen in hun geheel hebben als doel ervoor te zorgen dat er een ruimtelijke harmonie is tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur, economie, landbouw en andere bestemmingen en stedelijke functies.

Gewestelijke en provinciale uitvoeringsplannen (GRUP en PRUP)

Naast de gemeente, maken ook de provincie en het Vlaams gewest ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Op het grondgebied van de gemeente Willebroek zijn volgende PRUP's en GRUP's van kracht.