Gemeentelijke adminstratieve sancties

We willen allemaal een leuke en nette gemeente waarin het aangenaam wonen is. Om dit mogelijk te maken moet het voor politie en gemeente mogelijk zijn kleine criminaliteit en asociaal gedrag snel en efficiënt aan te pakken. Dit kan voortaan dankzij GAS. De pakkans vergroot, de overlast en het gevoel van straffeloosheid zullen afnemen. In de algemene bestuurlijk politieverordening (vroeger politiereglement) staan duidelijke regels waarmee we paal en perk willen stellen aan nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai,... kortom aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken.

Hoe werkt het?

De politie stelt de overtredingen vast en bezorgt het proces-verbaal aan de sanctionerende ambtenaar.

Hij start de procedure op en legt een geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. Een overtreder heeft wel nog steeds een mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Het gemeentebestuur is toegetreden tot de interlokale vereniging ‘GAS Arrondissement Mechelen – GASAM’, die zorgt voor de praktische uitwerking van de administratieve sancties. De sanctionerend ambtenaar is bevoegd voor het hele arrondissement.

Sancties

Als je de regels voor 'goed samenleven' overtreedt, riskeert u een administratieve geldboete die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling.

Info en contactgegevens van de sanctionerend ambtenaar GASAM:

Bart Passemiers – staffunctionaris bestuurlijk-politiële handhaving