Openbaarheid van bestuur

Regelgeving

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het recht om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, om uitleg te krijgen bij bestuursdocumenten en om persoonsgegevens in bestuursdocumenten te laten verbeteren.

De gemeente is verplicht aan iedereen die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten:

  • openbaar te maken
  • er inzage in te verlenen
  • er uitleg over te verschaffen
  • er een afschrift van te overhandigen
  • hierop bestaan weliswaar een aantal uitzonderingen.

Waarom een aanvraagformulier?

In het decreet staat onder andere te lezen dat de aanvraag voor openbaarmaking moet voldoen aan vier formele vereisten:

  • het verzoek moet schriftelijk worden ingediend
  • de aanvrager moet het gewenste bestuursdocument vermelden
  • de aanvrager moet zijn identiteit en adres bekendmaken
  • zijn keuze bekendmaken voor inzage of afschrift
  • de aanvraag wordt gericht aan de instantie die het gewenste bestuursdocument in haar bezit heeft

De gemeente Willebroek heeft voor het vlotte verloop van de procedure geopteerd om een eenvormig aanvraagformulier op te stellen, dat door elke burger die om de openbaarmaking van bepaalde bestuursdocumenten verzoekt, moet ingevuld worden.

Door het invullen van het formulier worden bovenstaande formele vereisten nageleefd.

Het formulier kan digitaal worden ingevuld en via email aan de betrokken dienst worden bezorgd. Indien gewenst kan het formulier ook afgedrukt worden en bezorgd worden aan de gemeentelijke diensten.

Wat gebeurt er na het invullen van het formulier?

Het ingevulde formulier wordt bezorgd aan de gemeentelijke dienst die over het document beschikt.

Uiterlijk binnen twintig dagen na de registratie van de aanvraag, krijgt de verzoeker een antwoord met de beslissing. Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering op de openbaarmaking van toepassing is, kan de termijn worden verlengd tot veertig kalenderdagen.

Meer informatie?

Indien je meer informatie wenst over het decreet, de bijhorende memorie van toelichting, de omzendbrief en andere relevante documenten over het beginsel van de openbaarheid van bestuur, verwijzen we graag naar de website www.vlaanderen.be/openbaarheid