Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert de besluiten van de raad uit.

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau.

Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.