Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité sociale dienst is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Vanaf 2019 bestaat het bijzonder comité sociale dienst bestaan uit de voorzitter en 8 leden, zoals vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. De voorzitter en de leden worden verkozen tijdens de vergadering van de OCMW-raad, aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad.

De zittingen van het bijzonder comité sociale dienst zijn niet openbaar.