Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

Elk beleidsniveau heeft zijn advies orgaan voor ruimtelijke ordening. De GECORO is de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening. De GECORO heeft allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, de voornaamste daarvan hebben te maken met de ruimtelijke planning.

De GECORO heeft zijn zetel op het gemeentehuis en vergadert minstens tweemaal per jaar. Zij verlenen onder andere advies over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, enzovoort. Na het sluiten van het openbaar onderzoek, bundelen en coördineren zij alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en brengen ze een gemotiveerd advies uit.

Van elke vergadering van de GECORO wordt door de secretaris een verslag opgesteld dat, na goedkeuring op de volgende vergadering, door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

Gezocht: deskundigen en vertegenwoordigers

We zoeken kandidaat deskundigen en kandidaat vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen.

Hoe stel ik me kandidaat?

Kunt u zich enigszins terugvinden in het hierboven geschetste profiel, dan bent u onze vrouw/man.

Wij verwachten van elke kandidaat een uitgebreide gemotiveerde nota waarmee u aantoont dat u aan het profiel voldoet en waarbij uw deskundigheid in de ruimtelijk ordening gemotiveerd wordt door o.a.: diploma’s, praktijkkennis en/of ervaring in het vakgebied.

U moet uw kandidatuur ten laatste op maandag 19 april 2021 richten aan het gemeentebestuur van Willebroek, dienst Omgeving t.a.v. Stijn Bruwier, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek. Voor de kandidaatstelling gebruik je bovenstaand invulformulier.

Meer informatie?

Neem contact op met de dienst Omgeving.