Openbare onderzoeken en beslissingen

Openbaar onderzoek binnen omgevingsvergunningaanvragen

Een openbaar onderzoek binnen omgevingsvergunningsaanvragen herken je aan de gele affiche op de plaats van de geplande werken, ter hoogte van de rooilijn.

Ben je niet akkoord met de geplande werken of inrichting? Dan kan je een schriftelijk bezwaar indienen gedurende de periode van het openbaar onderzoek. Vermeld volgende zaken in jouw bezwaar:

  • Je naam, adres, handtekening
  • Het voorwerp van jouw bezwaarschrift: waartegen is het gericht?
  • De feitelijke relevante gegevens (eigendomsaktes, verkregen vergunningen, planningscontext, erfdienstbaarheden, eigendomsstructuren, enz.)
  • Je bezwaren. Werk deze grondig en gestructureerd uit. Tracht deze feitelijk en juridisch te onderbouwen, zo mogelijk aan de hand van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer. Laat u hiervoor zo nodig bijstaan.
  • Indien mogelijk: alternatieven, oplossingen, voorstellen,...
  • Structureer het bezwaarschrift zo duidelijk mogelijk
  • Formuleer je zinnen helder en precies

Dien eventuele opmerkingen of bezwaren ten laatste de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend in bij het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek, of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Openbaar onderzoek inzake mobiliteit

Overige dossiers en aanvragen