Kinderdagverblijf 't Bengelhuisje

Kinderdagverblijf 't Bengelhuisje werkt met één babygroep waar kinderen tussen 0 en 6 maanden verblijven en 3 groepen waar de kinderen verblijven vanaf zes maanden tot drie jaar. Afhankelijk van hun leeftijd maar ook van wanneer ze er klaar voor zijn, verhuizen de baby's naar hun vaste leefgroep met aangepaste opvang en infrastructuur. Om een vertrouwensrelatie op te bouwen, begeleidt een vaste begeleidster een groepje kinderen.

Het kinderdagverblijf heeft drie plaatsen voor occasionele opvang. Die is bedoeld voor kinderen uit specifieke doelgroepen zoals ouders die solliciteren, opleiding volgen, herintreden in de arbeidsmarkt of gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren.

Het Bengelhuisje stelt de dienstverlening open voor alle gezinnen, maar met voorrang aan kinderen:

  • van alleenstaande ouders die omwille van werk of opleiding hun kinderen overdag niet zelf kunnen opvangen
  • van wie de ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan de inkomensgrens bepaald door de Vlaamse Overheid en die door werkomstandigheden of een opleiding hun kinderen niet zelf kunnen opvangen
  • van wie de ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens bepaald door de Vlaamse Overheid en voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke participatie
  • voor wie het om sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij overdag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin
  • van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen wordt of werd
  • pleegkinderen

Wij trachten de voorrangsregels voor categorie a tot en met d voor tenminste 51% van de opvangcapaciteit van ons kinderdagverblijf na te streven.

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van je belastbaar inkomen. Je moet je registreren via  https://mijn.kindengezin.be/. Je ontvangt dan een attest met het voor jou berekende tarief.

Je ontvangt jaarlijks ook een fiscaal attest voor de betaalde opvang.