Huis van de Vrije Tijd - Site De Schalk

Wat staat er eigenlijk ?

Sinds januari 2020 kan je twee nieuwe gebouwen zien verrijzen op de plek waar vroeger het voetbalstadion De Schalk stond.

Het grootste gebouw omvat een omnisporthal, fuifzaal, jeugdhuis, brasserie, danszaal en gevechtsportenzaal. Het andere gebouw is een volledig nieuwe site voor de allerkleinsten van de buitenschoolse kinderopvang en de kribbe.

Op deze plannen kan je de indeling van de gebouwen en de grootte van de ruimtes terugvinden.

Wat vooraf ging...

In 2011 maakte de gemeente Willebroek als eerste in Vlaanderen een accommodatiebeleidsplan op. Met dit plan creëerden we een visie op het vlak van vrijetijdsinfrastructuur voor de volgende 35 jaar.

Uit dit onderzoek bleek dat ons vrijetijdspatrimonium enerzijds verouderd was en dat we anderzijds een tekort aan binnensportruimte hadden. Elk vrijetijdsgebouw werd beoordeeld op drie criteria:

  • staat
  • functionaliteit
  • belevingswaarde

Op basis van deze beoordeling en op basis van onze langetermijnvisie werd een implementatieplan opgesteld voor de volgende vijftien jaar (2012 - 2027).

Na de studie over het accommodatiebeleid werd de beleidsvisie op vlak van vrijetijdsinfrastructuur aangepast. De klemtonen:

  • Binnenruimte dient polyvalent te zijn en centraal of zelfs bovenlokaal geclusterd
  • Buurtaccommodaties voor vrijetijdsactiviteiten worden decentraal ingeplant en gericht op de gebruikers in de nabijheid
  • Er wordt gestreefd naar een goede technische staat, functionaliteit en belevingswaarde van elke vrijetijdsaccommodatie. Bij einde levensduur is een evaluatie noodzakelijk of de veranderlijke behoefte niet op andere wijze dient ingevuld.

De realisatie van het Huis van de Vrije Tijd – site De Schalk kadert perfect in deze beleidsvisie.

Bovendien wil de gemeente ook meegaan in de nieuwe trend in het vrijetijdslandschap om meer geïntegreerd te werken. Naast de sportsite bouwen we in deze fase ook een site voor kinderopvang, kribbe, ZOWI- en jeugdhuiswerking. Met de combinatie van deze verschillende functies in dezelfde omgeving streven we naar een onderlinge kruisbestuiving op vlak van sportparticipatie, onderlinge samenwerking, web-en nestfunctie, multimove ...

Hoe gaat het nu verder ?

In het najaar van 2021 worden de twee gebouwen voorlopig opgeleverd en kunnen ze in gebruik genomen worden.

Momenteel wordt het gebruiks- en retributiereglement opgesteld. Dit omvat onder meer de huurtarieven. Het reglement zal worden afgetoetst bij de adviesraden en de toekomstige gebruikers vooraleer het in de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Maar dat is niet alles! Ondertussen wordt gezocht naar een ontwerper voor de tweede fase van site De Schalk. Ook sporthal De Schalk en de atletiekpiste worden onder handen genomen. De bedoeling is om uiteindelijk een mooie vrijetijdssite, een volwaardig belevingspark, te realiseren voor alle Willebroekenaren.

Met dank aan onze partners:

logo's partners