Vogels

Vogels die geboren zijn in gevangenschap en die getraind zijn voor vrije vlucht, mogen voor lucht- en valkerijdemonstraties gebruikt worden. De vogels moeten tenminste dagelijks en gedurende een voldoende periode vrij kunnen vliegen, tenzij in de ruitijd of de voortplantingsperiode, in dat geval moeten ze in een verblijf gehouden worden dat beantwoordt aan de normen opgesteld in het Belgisch Staatsblad (12/09/2005). Voor achtergelaten vogels doet de gemeente eveneens een beroep op de dierenbescherming. Al deze meldingen gebeuren rechtstreeks via de politie.

Duiven

Om de overpopulatie van duiven te bestrijden dient de bevolking gesensibiliseerd te worden om de voederactiviteiten te verminderen. Pas dan zal de duivenpopulatie verminderen (regulatie van het voedselaanbod).

Op (historische) gebouwen kunnen diervriendelijke afweermethodes worden gebruikt: grofmazige netten, zwakstroomdraden, roofvogelvliegers. We maken gebruik van een anticonceptiepil om de overpopulatie van duiven te bestrijden. De eigenaars, beheerders, huurders of gebruikers van gebouwen zijn verplicht maatregelen te treffen om nesten van verwilderde duiven en katten te verhinderen, alsook bevuilde gebouwen te doen schoonmaken en ontsmetten.

Zwaluwen

Het gaat niet goed met onze zwaluwen. Ze vinden steeds minder geschikte broedplaatsen op onze gebouwen. Vaak zijn de gevels en dakgoten niet meer geschikt voor huiszwaluwen. Landbouwstallingen worden afgesloten omwille van bedrijfstechnische en hygiënische redenen. Deze gaven lang een geschikt onderdak voor de boerenzwaluw. Bovendien worden er nog geregeld zwaluwnesten vernietigd. Veel mensen willen immers geen uitwerpselen op hun stoep of raam en vernietigen daarom de nesten.

Aangezien zwaluwen een beschermde soort zijn, is het vernietigen van de nesten verboden. Dit probleem kan simpel worden opgelost met een (mest)plankje onder het nest.

Ook te Willebroek gaat de zwaluwpopulatie sterk achteruit. De gekende nestplaatsen beperken zich tot de deelgemeenten. Voornamelijk oude boerderijen huisvesten nog zwaluwen. De aantallen beperken zich echter gemiddeld van 1 tot 5 nesten per plaats. Er zijn enkele uitzonderingen met meer dan 10 nesten.

Wij roepen dan ook op om, enerzijds de nog aanwezige nesten te melden (hiervoor krijg je subsidies), of nieuwe nestkasten aan te brengen. Ook het regionaal landschap Rivierenland ondersteunt de acties ter bescherming van zwaluwen. Je kan via de website van RLR (Regionaal Landschap Rivierenland) contact opnemen.

Vogels bestrijden

De zwarte kraai, ekster, kauw, gaai of spreeuw mag, gelet hun omvangrijke populaties, in sommige gevallen bestreden worden. Een zwarte kraai, kauw en ekster mag bestreden worden bij belangrijke schade aan professionele gewassen. Gaai en spreeuw alleen ter voorkoming van belangrijke schade aan professionele fruitteelt. Zwarte kraai en ekster ook ter bescherming van fauna in bossen, akkers en weilanden. De bestrijding van deze vogels is enkel geoorloofd wanneer andere middelen om het probleem op te lossen gefaald hebben.

De bestrijding moet schriftelijk worden gemeld aan de Burgemeester(s) van de gemeente(n) waar de bestrijding zal plaatsvinden en aan de Provinciale dienst van het Agentschap voor Natuuur en Bos (ANB), met dit modelformulier. De kadavers moeten worden opgeruimd conform de regelgeving voor de verwerking van dierlijk afval.

Alle informatie vind je hier.