Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. Meer informatie vindt u op deze website.

U kunt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven. U kunt de nota hier of via bovenstaande website downloaden of ze inkijken op afspraak in het gemeentehuis of bij het Departement Omgeving (Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)) bij het Team MER in Brussel.

Bezorg uw opmerkingen aan het Team MER uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren:

 • via het inspraakformulier
 • per post aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer
  Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.