Verkavelen en splitsen van gronden

Verkaveling

  1. Wanneer dien je een verkavelingsvergunning aan te vragen?
  2. Aanvraagdossier opmaken en samenstellen
  3. Procedure van een verkavelingsaanvraag of wijziging
  4. Verder verloop

 

STAP 1: WANNEER DIEN JE EEN VERKAVELINGSVERGUNNING AAN TE VRAGEN?
Nieuwe verkaveling
Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig.

Je kan ook een verkavelingsvergunning aanvragen met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Verkavelingswijziging
Het kan ook zijn dat het perceel, waar de werken worden voorzien, reeds binnen een verkaveling gelegen is. Wens je een constructie te plaatsen maar is dit niet toegelaten volgens de geldende voorschriften dien je een verkavelingswijziging aan te vragen.
Binnen een bestaande verkaveling kan u als aanvrager een verkavelingswijziging aanvragen voor het deel (de kavel) dat u zelf in eigendom hebt. U kan zowel voor de verkavelingsvoorschriften als voor het verkavelingsplan een wijziging aanvragen.

LET OP: Voordat je overgaat tot een aanvraag van een nieuwe verkaveling of een verkavelingswijziging is het uiteraard aangeraden contact op te nemen met de bouwdienst.
Zij weten immers wat mogelijk is en wat niet. Een voorbespreking is zeker geen tijdsverspilling en bevordert een vlotte afhandeling van uw dossier.

 

 

STAP 2: AANVRAAGDOSSIER OPMAKEN EN SAMENSTELLEN

U kan uw dossier op twee manieren indienen :

  • Stuur je dossier aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst omgeving naar het postadres: Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek.
  • Geef het af tegen ontvangstbewijs aan het loket van de dienst omgeving.

 De samenstelling van dergelijke dossiers gebeurt meestal door een beëdigd landmeter. Welke formulieren en documenten hiervoor juist nodig zijn kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

 Voor een verkavelingswijziging voegt u de nieuwe verkavelingsvoorschriften toe. U maakt duidelijk welke de te wijzigen voorschriften zijn en hoe de nieuwe verkavelingsvoorschriften er zullen uit zien. 
 U moet de verkavelingsplannen en -voorschriften minimaal in 8 exemplaren indienen, de andere documenten minimaal in 4 exemplaren. Er kunnen echter meer exemplaren nodig zijn als de stedenbouwkundig 
 ambtenaar extra adviezen moet inwinnen. Best neemt u contact op met de dienst omgeving voor het exacte aantal exemplaren te weten.

 

 

STAP 3: PROCEDURE VAN EEN VERKAVELINGSAANVRAAG OF WIJZIGING

 

 

Volledigheid van het dossier

Na indienen van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt dit dossier nagekeken op volledigheid. Bij het volledigheidsnazicht wordt enkel nagegaan of de nodige stukken in het dossier aanwezig zijn. Bevat het dossier onvoldoende informatie of ontbreken er documenten, dan zal het dossier onvolledig worden verklaard. De vergunningsprocedure wordt in dat geval stopgezet.

Wordt uw dossier volledig verklaard ontvangt u hiervan een volledigheidsbewijs. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om al dan niet een vergunning toe te kennen of te weigeren binnen de 150 kalenderdagen na datum van dat volledigheidsbewijs. 

 

 

Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en kan u herkennen door de gele affiche dat wordt uitgehangen op de plaats van de geplande werken ter hoogte van de rooilijn.

Meer informatie omtrent bezwaarschriften en de opmaak hiervan kan u terugvinden op de pagina ’Openbare onderzoeken’

 

Adviezen inwinnen

Soms is het nodig om adviezen bij bepaalde instanties in te winnen. Sommige van deze adviezen zijn bindend en leiden tot een weigering. Soms kunnen uit deze ingewonnen adviezen voorwaarden volgen.

 

 

STAP 4: VERDER VERLOOP

 

Aanplakking

Indien een vergunning wordt toegekend dient u de bekendmaking van deze beslissing, vòòr de aanvang van de werken of handelingen, gedurende 30 kalenderdagen uit te hangen.

Deze bekendmaking heeft tot doel dat iedereen kennis kan nemen van het feit dat er toestemming werd verleend voor het uitvoeren van de stedenbouwkundige werken die u voornemens bent uit te voeren.

 

Je bent verplicht om het document ‘bekendmaking stedenbouwkundige vergunning’ aan te plakken:

-       Op de plaats waar de vergunning betrekking heeft

-       Op een goed zichtbare en leesbare plaats

-       Zo dicht mogelijk bij de openbare weg

-       Op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg

-       Binnen 10 kalenderdagen na ontvangst

 

Nadat het college de vergunning heeft verleend, kunnen de kavels te koop worden gesteld nadat een verkoopbaarheidsattest werd afgeleverd. Indien het gaat over een verkaveling met aanleg van nieuwe wegen, kunnen de kavels pas te koop worden gesteld wanneer de voorgeschreven wegeniswerken zijn uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen zijn verschaft.

 

Vergunning en bouwplan bewaren

U bent verplicht gedurende de hele duur van de werkzaamheden de vergunning ter beschikking te leggen op de bouwplaats.

 

Weigering ontvangen?

Informeer je bij de dienst Omgeving hoe uw project wel kans maakt op een vergunning.

 

In beroep gaan?

Je kan beroep aantekenen tegen een vergunning of weigering afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Wie kan er in beroep gaan? Zowel een belanghebbende derde als de aanvrager.

 

 

Meer info

Indien u alsnog meer informatie wenst over de verkavelingsvergunning, -wijziging of over de wijze van bekendmaking van de vergunning, dan kan u contact opnemen met onze dienst op het nummer 03 866 90 50 of via mail omgeving@willebroek.be.

 

Reglement riolering nieuwe ontwikkelingen

Een riolering is meer dan een simpele buis in de grond. vaak is het een combinatie van buizen voor de afvoer van afvalwater en buizen of grachten voor de afvoer van regenwater (een zogenaamde gescheiden riolering). Voor nieuwbouw en bij verbouwingen moet u regen- en afvalwater gescheiden aansluiten d.m.v. aparte buizen op uw privéterrein, ook al is dit (nog) niet voorzien in uw straat.

Hier kan u meer informatie terugvinden gaande van aanvraag tot aansluiting op het openbaar rioleringsnetwerk.

 

Plant u een nieuwe ontwikkeling te Willebroek, bijvoorbeeld een verkaveling, dan dient u zich eveneens te houden aan het reglement dat werd opgesteld door Pidpa voor alle gemeenten waar zij de riolering beheren. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraard en kan u hier downloaden: http://www.willebroek.be/downloads/2484

 

 

 

 

 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster