Bouwen en verbouwen

Stedenbouwkundige vergunning, melding of vrijstelling

 

 1. Wanneer heb je een vergunning nodig?
 2. Inlichtingen vragen aan de dienst omgeving
 3. Aanvraagdossier opmaken en samenstellen
 4. Aanvraagdossier indienen
 5. Procedure stedenbouwkundige vergunning
 6. Verder verloop

 

STAP 1: WANNEER HEB JE EEN VERGUNNING NODIG?

Hebt u plannen om te bouwen, te verbouwen of iets af te breken?  Ga dan na of u een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. De Vlaamse regering heeft via een uitvoeringsbesluit, dat sinds 1 december 2010 van kracht is, voor sommige werken of handelingen de vergunningsplicht omgezet in een meldingsplicht of vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning. Meer uitleg daarover is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

 

 

Let wel, er kan enkel gewerkt worden via melding of vrijstelling wanneer de voorgenomen werken of handelingen niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling), een verordening (lokaal reglement) of andere regelgeving (beschermd erfgoed, ...). De gemeente Willebroek beschikt over verschillende lokale plannen. Deze lokale wetgeving maakt dat er op het grondgebied Willebroek veelal nog steeds vergunningsplicht in plaats van meldingsplicht of een vrijstelling van toepassing is. Daarom raden we je aan om deze lokale plannen te raadplegen via onze website onder het tabblad 'Plannen op gemeentelijk niveau' of telefonisch contact op te nemen met de dienst op het nummer 03 866 90 50.

 

STAP 2: INLICHTINGEN VRAGEN AAN DE DIENST OMGEVING

Wanneer de werken die u wil uitvoeren stedenbouwkundig vergunningsplichtig zijn, kan u steeds vrijblijvend een advies inwinnen bij de dienst Omgeving.  Bij een voorbespreking kan u zich laten informeren door de deskundigen van de dienst Omgeving. Onder meer particulieren, ontwikkelaars en architecten kunnen hier terecht. Een voorbespreking is zeker geen tijdsverspilling en bevordert een vlotte afhandeling van uw dossier.

 

U kunt uw adviesvraag stellen na afspraak met de dienst Omgeving 03 866 90 50 of via mail omgeving@willebroek.be.

 

 

Wat breng ik mee?

Om een concreet advies te kunnen geven is er nood aan een aantal gegevens/documenten.

U brengt best zoveel mogelijk informatie over uw te realiseren project mee naar een voorbespreking, zoals onder andere:

 • enkele foto's die een beeld geven van het perceel (bijvoorbeeld de volledige gevel) en de aanpalende gebouwen. Bij vrijstaande volumes foto's die een beeld geven van de onmiddellijke omgeving.
 • een volumestudie, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden een belangrijk element vormen.
 • schetsen en grondplannen van bestaande en nieuwe toestand.

 

STAP 3: AANVRAAGDOSSIER OPMAKEN EN SAMENSTELLEN

 • Een eenvoudig dossier: Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zonder architect. Wanneer geen architect nodig is, mag jijzelf of iemand anders de documenten samenstellen en de plannen tekenen. De aanstiplijst voor een eenvoudig dossier geeft je een overzicht van welke dossierstukken noodzakelijk zijn en in hoeveel exemplaren.
 • Een uitgebreid dossier: Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning mét architect. In dit geval neem je contact op met een architect die voor jou de plannen opmaakt en het dossier samenstelt. De aanstiplijst voor een uitgebreid dossier geeft je een overzicht van welke dossierstukken noodzakelijk zijn en in hoeveel exemplaren.
 • Daarnaast heb je een regularisatievergunning. Dit is van toepassing wanneer werken werden uitgevoerd zonder de nodige vergunning(en). De aanvraag tot regularisatie bestaat uit dezelfde documenten dan de gewone stedenbouwkundige aanvraag, aangevuld met een kopie van eventuele pv's, administratieve beslissingen en/of rechterlijke beslissingen.
  De gebruikelijke procedure voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt gevolgd.

 

STAP 4: AANVRAAGDOSSIER INDIENEN

Sinds 23 februari 2017 moet elke aanvraag die de medewerking van een architect omvat digitaal ingediend worden via het omgevingsloket.

Indien de medewerking van een architect niet vereist is kan u eveneens gebruik maken van het omgevingsloket of u kan uw dossier op analoge manier indienen; 

 • Stuur je dossier aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst omgeving naar het postadres: Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek.
 • Geef het af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van ons bestuur of het loket van de dienst omgeving.

 

STAP 5: PROCEDURE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

 

Volledigheid van het dossier

Na indienen van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt dit dossier nagekeken op volledigheid. Bij het volledigheidsnazicht wordt enkel nagegaan of de nodige stukken in het dossier aanwezig zijn. Bevat het dossier onvoldoende informatie of ontbreken er documenten, dan zal het dossier onvolledig worden verklaard. De vergunningsprocedure wordt in dat geval stopgezet. Wordt uw dossier volledig verklaard ontvangt u hiervan een volledigheidsbewijs. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om al dan niet een vergunning toe te kennen of te weigeren binnen de 105 kalenderdagen na datum van dat volledigheidsbewijs. 

 

 

Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en kan u herkennen door de gele affiche dat wordt uitgehangen op de plaats van de geplande werken ter hoogte van de rooilijn.

Meer informatie omtrent bezwaarschriften en de opmaak hiervan kan u terugvinden op de pagina ’Openbare onderzoeken’.

 

 

Adviezen inwinnen

Soms is het nodig om adviezen bij bepaalde instanties in te winnen. Sommige van deze adviezen zijn bindend en leiden tot een weigering. Soms kunnen uit deze ingewonnen adviezen voorwaarden volgen.

 

 

STAP 6: VERDER VERLOOP

 

Aanplakking

Indien een vergunning wordt toegekend dient u de bekendmaking van deze beslissing, vòòr de aanvang van de werken of handelingen, gedurende 30 kalenderdagen uit te hangen.

Deze bekendmaking heeft tot doel dat iedereen kennis kan nemen van het feit dat er toestemming werd verleend voor het uitvoeren van de stedenbouwkundige werken die u voornemens bent uit te voeren.

 

Je bent verplicht om het document ‘bekendmaking stedenbouwkundige vergunning’ aan te plakken:

-       Op de plaats waar de vergunning betrekking heeft

-       Op een goed zichtbare en leesbare plaats

-       Zo dicht mogelijk bij de openbare weg

-       Op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg

-       Binnen 10 kalenderdagen na ontvangst

 

 

Ten vroegste de 36e dag na het uithangen van de bekendmaking van de vergunning kan u starten met uw bouwwerken, tenzij er iemand beroep aantekent.

 

Opgelet indien voor de inrichting ook een milieuvergunning nodig is of de inrichting onderworpen is aan de meldingsplicht van de milieuvergunning, dan kan u deze werken slechts uitvoeren nadat de milieuvergunning definitief werd verleend. Meer informatie daaromtrent nodig? Dan kan u best contact opnemen met de dienst Omgeving.

 

 

Verklaringen op eer

Als bouwheer krijgt u uiteraard een exemplaar van de afgeleverde vergunning toegestuurd. Bij deze vergunning zijn verklaringen op eer toegevoegd. Het is van belang dat u deze verklaringen correct invult en overmaakt aan de dienst omgeving. Onder een kort overzicht van deze documenten en wanneer je welk documenten dient in te vullen.

 

-       Verklaring op eer 1: Dit document dien je terug te zenden naar het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk nadat tot aanplakking van bekendmaking van de beslissing is overgegaan.

-       Verklaring op eer 2: terug te zenden naar het college van burgemeester en schepenen nadat de bekendmaking van de beslissing gedurende dertig dagen is aangeplakt.

 

 

Vergunning en bouwplan bewaren

U bent verplicht gedurende de hele duur van de werkzaamheden de vergunning ter beschikking te leggen op de bouwplaats.

 

 

Aanvang en voltooiing van de werken

Bij de vergunning is tweemaal het document aanvang der werken toegevoegd. Een van deze exemplaren bezorgt u ingevuld aan de gemeentelijke dienst omgeving. Het andere exemplaar bezorgt u aan Ruimte Vlaanderen.

 

 

Einde van de werken

Bij de vergunning is het document voltooiing der werken toegevoegd. Dit bezorgt u ingevuld aan de gemeentelijke dienst omgeving.

 

 

Weigering ontvangen?

Informeer je bij de dienst ruimtelijke ordening hoe uw project wel kans maakt op een vergunning.

 

 

In beroep gaan?

Je kan beroep aantekenen tegen een stedenbouwkundige vergunning of weigering afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Wie kan er in beroep gaan? Zowel een belanghebbende derde als de aanvrager.

 

 

Meer info

Indien u alsnog meer informatie wenst over de stedenbouwkundige vergunning of over de wijze van bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dan kan u contact opnemen met onze dienst op het nummer 03 866 90 50 of via mail omgeving@willebroek.be.

 

 

RIOLERING

Een riolering is meer dan een simpele buis in de grond. vaak is het een combinatie van buizen voor de afvoer van afvalwater en buizen of grachten voor de afvoer van regenwater (een zogenaamde gescheiden riolering). Voor nieuwbouw en bij verbouwingen moet u regen- en afvalwater gescheiden aansluiten d.m.v. aparte buizen op uw privéterrein, ook al is dit (nog) niet voorzien in uw straat.

Hier kan u meer informatie terugvinden gaande van aanvraag tot aansluiting op het openbaar rioleringsnetwerk.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster