Gemeentebelastingen en retributies

De gemeentebelastingen en retributies : Reglementen aangenomen in gemeenteraad 16 december 2014 en bekend gemaakt op website op 19 december 2014, reglementen 2, 32 en 35 gewijzigd in gemeenteraad 15 december 2015 en bekend gemaakt op website op 12 januari 2016, reglement 6 gewijzigd in de gemeenteraad van 23 februari 2016 en bekend gemaakt op website op 30 maart 2016 na defintieve goedkeuring in gemeenteraad, reglement 34gewijzigd in gemeenteraad van 20 december 2016 en bekend gemaakt op website op 10 januari 2017, reglement 9 gewijzigd in gemeenteraad van 28 maart 2017 en bekendgemaakt op de website op 30 maart 2017, reglement 37 aangenomen in de gemeenteraad van 23 mei 2017, bekend gemaakt op de website op 15 december 2017 en in werking vanaf 01 januari 2018 ter vervanging van reglement 15 en 17, reglement 36 aangenomen in de gemeenteraad van 28 november 2017 en bekend gemaakt op de website op 15 december 2017, reglement 1 & 35 aangepast in gemeenteraad van 19 december 2017, reglement 38 aangenomen in gemeenteraad van 19 december 2017 :

 

De gemeente heeft de bevoegdheid om op bepaalde door de wet vastgelegde domeinen belastingen te heffen en retributies te vragen.

 

Onder belasting (in België ook wel taks genoemd) wordt verstaan een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een rechtssubject, waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat. Wanneer tegenover de betaling wel een individuele prestatie van de overheid aan het rechtssubject staat, dan spreekt men over een retributie.

 

De gemeente Willebroek kent voor het aanslagjaar 2018 volgende belastingen en retributies :

 

1. 992 opcentiemen op de onroerende voorheffing (Bekijk de integrale tekst hier)

 

2. Aanvullende personenbelasting van 7,5 % (Bekijk de integrale tekst hier)

 

3. Activeringsheffing ingevolge het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009. Aanslag bedrag wordt vastgesteld op € 12,50 per strekkende meter lengte van de bouwgrond of kavel palende aan de straat. De minimumaanslag bedraagt € 247,90 per bouwgrond of kavel. (Bekijk de integrale tekst hier)

 

4. Belasting op de begraving van personen die niet in de gemeente woonden: € 500,00 /per begraving (Bekijk de integrale tekst hier)

 

5. Retributie op het innemen van standplaatsen op de openbare wegen : € 1,25 per strekkende meter per dag met een minimum van € 10,- per ingenomen standplaats per dag. Vaste standplaats : € 50,- per strekkende meter per jaar. Verkoopsautomaten: € 250,- per strekkende of per begonnen meter per jaar (Bekijk de integrale tekst hier)

 

6. Retributie voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, kermissen en circussen aangepast in de gemeenteraad van 23 februari 2016 (Bekijk de integrale tekst hier) :

 

In deze retributie is het gebruik van elektriciteit en water niet inbegrepen.

 

7. Retributie voor het gebruik van elektriciteit, via de verdeelkasten, tijdens markten (Bekijk de integrale tekst hier):

 

- € 45,00 voor een half jaar (winter) voor een kraam met enkel verlichting

- € 90,00 per jaar voor een kraam met enkel verlichting;

- € 130,00 per jaar voor een kraam met koeling of verwarming;

- € 2,50 per dag voor een “losse” marktkramer.

 

8. Retributie voor administratieve prestaties (Bekijk de integrale tekst hier):

 

- Gemeenteplan:€ 5,00;

- Lastenboek: € 0,10 / blad;

- Lijst burgerlijke stand: € 10,00 /jaar;

- Aantekenboekje voor ontsmetting en vervoer: € 0,50;

- Fotokopie van bestuurlijke stukken: A4 formaat: € 0,05 /blad, de eerste 10 kopieën die gebruikt worden in het kader van de openbaarheid van bestuur zijn gratis;

- Fotokopie van bestuurlijke stukken: A3 formaat: € 0,10 /blad, de eerste 10 kopieën  die gebruikt worden in het kader van de openbaarheid van bestuur zijn gratis;

- Abonnement op de agenda van de raadsvergaderingen met toelichting: € 30,00 /jaar;

- Genealogische opzoekingen: € 25,00 /uur of begonnen uur;

- Voor het verstrekken van gegevens betreffende de persoonlijke levenssfeer: € 2,50 per persoon en per verzoek dat slechts eenmaal per jaar aangevraagd mag worden;

- Inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekingswerk (meer dan 30 minuten) en het samenstellen van een dossier vereist betreffende specifieke zaken of eigendommen:

  € 62,00 per aanvraag.

 

9. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand (Bekijk de integrale tekst hier).

 

 

10. Belasting op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- 100% opcentiemen geheven op de heffing ingesteld door het Vlaams Gewest ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen.

 

11. Belasting ter bestrijding van verkrotting gebouwen en woningen(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- 100% opcentiemen geheven op de heffing ingesteld door het Vlaams Gewest ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen.

 

12. Belasting geheven op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en op het uitvoeren van werken voor of in plaats van derden(Bekijk de integrale tekst hier):

 

Bij het ambtshalve uitvoeren van de noodzakelijke interventies door het gemeentebestuur zelf:

a) Een uitvoeringskost van € 18,60 per begonnen uur en per arbeider;

b) Een vervoerkost van € 37,50 per begonnen uur en per ingezet voertuig;

c) Een afvalverwerkingskost van:

- voor afval met een volume tot ¼ m3                                       €     74,35

- voor afval met een volume van meer dan ¼ m3 tot 1 m3          €   148,75

- voor afval met een volume van meer dan 1 m3                        €   247,90

 

Indien de gemeente ambtshalve interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde:

a) Een forfaitaire administratiekost ten bedrage van € 25,00

b) Een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van derde

 

13. Belasting op de afgifte van administratieve stukken(Bekijk de integrale tekst hier):

 

Identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan 12 jaar (2 jaar geldig):

- € 1,00  per identiteitsbewijs.

- Een kidsID € 1 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid

 

Elektronische vreemdelingenkaarten:

- € 3,00 voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid;

- € 8,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid en/of Group 4 voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de dringende procedure;

- € 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid en/of Group 4 voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de zeer dringende procedure.

- Een attest van immatriculatie € 18,20. De verlenging ervan is gratis.

         

Paspoorten (reispassen):

- Gratis voor kinderen beneden de 18 jaar

- € 6,00 voor de afgifte van een nieuw paspoort

- € 10,00 voor de afgifte van een nieuw paspoort volgens de spoedprocedure

 

Elektronische  identiteitskaarten:

- € 3,00 voor de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid

- € 8,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid en / of Group 4 voor de afgifte van  een nieuwe elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure;

- € 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid en / of Group 4 voor de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende procedure

 

Rijbewijzen in ID-1 formaat (bankkaartformaat):

- € 5,00 voor de afgifte van een rijbewijs, in bankkaartmodel, boven de prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt aangerekend, of bovenop het tarief aangerekend bij de dringende aflevering.

 

Internationale rijbewijzen:

- € 9,00 voor afgifte boven de prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer  wordt aangerekend

 

Bij het afleveren van een internationaal of een voorlopig rijbewijs wordt geen belasting geheven boven de prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt aangerekend. Er wordt geen belasting geheven op de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, B, B+E, en G (groep 1) om medische redenen.

 

14. Belasting geheven op het innemen van de openbare weg door schutsels, stellingen, kranen, containers, betonbakken, bouwmaterialen, e.d. geplaatst op het openbaar domein(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- € 0,25 per ingenomen m2 en per dag met een minimum van  € 25,00 per aanslag.

 

15. Belasting op het bewaren van de door de politie in beslag genomen voertuigen(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- Vast recht van € 25,00 per voertuig als administratiekosten;

- Vanaf de achtste dag een bijkomend recht van € 2,50 per dag en per voertuig.

 

16. Belasting op verkoopautomaten en standplaatsen op privé terrein gelegen langs de openbare weg(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- Standplaats: € 24,75 per strekkende meter per jaar

- Verkoop automaten € 125,00 per strekkende of per begonnen meter per jaar met een minimum van € 125,00 per automaat.

 

Aangifteformulier voor verkoopsautomaten (Download het formulier hier).

 

17. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- Voor vestigingen met een oppervlakte tot 100 m²: € 100,00;

- Voor vestigingen met een oppervlakte groter dan 100 m²: € 100,00 vermeerderd met:

0,30 €  per m² voor het gedeelte van 101 m² tot 1.000 m²;

0,37 €  per m² voor het gedeelte van 1.001 m² tot 5.000 m²;

0,38 €  per m² voor het gedeelte van 5.001 m² tot  10.000 m²;

0,39 €  per m² voor het gedeelte van 10.001 m² tot  50.000 m²;

0,40 €  per m² voor het gedeelte vanaf 50.001 m².

 

Met uitzondering van agrarische bedrijven. Hiervoor zijn de volgende tarieven vastgesteld:

 

- Basisbedrag: € 71,88, vermeerderd met:

€ 4,95  per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 200.000 m² (20 ha) landbouw-oppervlakte;

€ 18,59 per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 20.000 m² (2 ha) tuinbouwoppervlakte in open lucht;

€ 2,45 per 100 m² (1 are) of gedeelte ervan boven 5.000 m² (50 are) tuinbouwoppervlakte in serres.

 

Aangifteformulier nieuwe bedrijven/aanpassing oppervlakte bestaande bedrijven inzake algemene gemeentebelasting voor bedrijven (Download het formulier hier ). 

 

18. Belasting op de aanplakborden(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- Per bord : € 50,00 per m². Elk gedeelte van een m² wordt als één m² aangerekend.

 

Aangifteformulier voor aanplakborden (Download het formulier hier).

 

19. Belasting op voertuigenbeheer met bestuurder(Bekijk de integrale tekst hier):

 

Een zoals door het decreet van 20 april 2001 geïndexeerd bedrag van € 250,00 per voertuig vermeld in de akte van de vergunning

 

20. Retributie voor het ter beschikking stellen van (feest)materiaal(Bekijk de integrale tekst hier):

 

Per dag en per stuk: met een minimumbedrag van €15,00

 

- Vlaggen : € 3,10 per vlag;

- Palen : € 3,10 per paal;                           

- Podium : € 6,50 (per element 1,20 op 2 meter);

- Stoelen : € 0,30 per stoel;

- Kleine tafels : € 0,60 per tafel;

- Grote tafels : € 1,25 per tafel;

- Party tafels : € 1,25 per tafel ;

- Tentoonstellingspanelen : € 1,25 per paneel;

- Sokkels : € 1,25 per sokkel;

- Spreekgestoelte : € 6,50;

- Zweedse bank : € 1,25 per bank;

- Nadarhekken : € 0,50 per nadarhek;

- Kieskoffer : € 6,50 per koffer;

- Spots : € 1,25 per spot;

- Bedrading (spots) : € 12,50;

- Doeken : € 1,25 per doek;

- Spoelbak : €12,50.

 

Voor het vervoer wordt € 50,00 euro aangerekend per rit.

 

De tarieven worden met 50 % verhoogd voor aanvragers die niet woonachtig of gevestigd zijn in Willebroek. Indien het feestmateriaal buiten het grondgebied van de gemeente wordt

gebruikt, worden de tarieven verhoogd met 100 % voor aanvragers uit Willebroek en met 200% voor  aanvragers die niet woonachtig of gevestigd zijn in Willebroek.

 

21. Belasting op nachtwinkels(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- De openingsbelasting is vastgesteld op € 6.000,00 en verschuldigd bij elke opening of wijziging van uitbating van een nachtwinkel;

- De jaarlijkse belasting is vastgesteld op € 1.500,00 en gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting.

 

Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.

 

22. Belasting wiens hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikking stellen tegen vergoeding van telecommunicatieapparatuur(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- De openingsbelasting is vastgesteld op € 6.000,00 en verschuldigd bij elke opening of wijziging van uitbating van een telefoonwinkel;

- De jaarlijkse belasting is vastgesteld op € 1.500,00 en gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting.

 

Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.

 

23. Belasting op de tweede verblijven(Bekijk de integrale tekst hier):

 

€ 625,00 per tweede verblijf.

 

24. Retributie voor terugvordering van aanmaningskosten en dwangbevelen toepasselijk op retributiereglementen, facturen en huurcontracten(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- Voor de verzending van de eerste aanmaning: gratis;

- Voor de verzending van de tweede aangetekende aanmaning: € 17,00.

 

25. Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- forfaitair bedrag van 100,00 euro per rit en per vervoerd persoon.

 

26. Retributie voor het aanleggen van een oprit op openbaar domein(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- € 50,00 per begonnen m² aanleg.

 

27. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met handelskarakter(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- aantal pagina’s per exemplaar kleiner of gelijk aan 10: € 0,02 per verspreid exemplaar;

- aantal pagina’s per exemplaar groter dan 10: € 0,04 per verspreid exemplaar.

 

Een minimum aanslag per bedeling bedraagt € 50,00.

 

Zijn van de belasting vrijgesteld:

 

- verenigingen zonder winstoogmerk, voor zover ze sociale of culturele doeleinden hebben;

- plaatselijke sport- of culturele verenigingen voor zover ze folders uitgeven voor eigen organisaties;

- publiciteit gevoerd door vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen;

- publiciteit gevoerd door gemeentelijke adviesraden;

- verspreid exemplaar is kleiner of gelijk aan één A4-blad of een equivalent hiervan;

- niet-geadresseerde reclamebladen en gelijkgestelde producten waarbij de opgenomen publiciteit hoogstens 66 % uitmaakt van het totaal.

 

28. Belasting op privéclubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- € 5.000 tot 500 m², daarna per begonnen schijf van 100 m² € 500.

 

29. Belasting op het takelen van voertuigen(Bekijk de integrale tekst hier):

 

- € 250,00 per takeling van een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van 3.500kg;

- € 500,00 per takeling van een voertuig met een gewicht van 3.500kg tot en met 7.500kg;.

- € 1.200,00 per takeling van een voertuig met een gewicht van meer dan 7.500kg.

 

30. Belasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen met daarin verwerkt het reglement inzake de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen en aangepast in de gemeenteraad van 23 mei 2017 (Bekijk de integrale tekst hier).

 

31. Retributie op parkeren (aangepast in gemeenteraadszittingen van 02 juni 2015 en van 15 december 2015) (Bekijk de integrale tekst hier).

  

32. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein is in de gemeenteraad van 20 december 2016 gestemd voor de periode 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 december 2019(Bekijk de integrale tekst hier).

 

33. Retributie op het parkeren in zones met beperkte parkeertijd (Ingevoerd via gemeenteraadszitting van 02 juni 2015 en van 15 december 2015, en aangepast in de gemeenteraadszitting van 19 december 2017) (Bekijk de integrale tekst hier).

 

34. Retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunningen zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - Tijdelijk verblijf (ingevoerd via gemeenteraadszitting van 28 november 2017) (Bekijk de integrale tekst hier).

 

35. Indirecte belasting voor dossierskosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu (Goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 mei 2017 en van kracht op 01 januari 2018) (Bekijk de integrale tekst hier).

 

36. Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van fietszenders (ingevoerd via gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017) (Bekijk de integrale tekst hier).

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster