Veehouderijen

De gemeente zal er op toezien dat inrichtingen zoals veehouderijen, boerderijen en paardenfokkerijen en eigenaars van landbouwhuisdieren aan de strenge hygiënische normen en veterinaire keuringen die hun via de wet worden opgelegd voldoen. 

 

’s Zomers zullen de eigenaars van dergelijke inrichtingen ervoor zorgen dat dieren die zich op een weide bevinden, voldoende eten, drinken en schaduw hebben.

 

In de winter dienen de eigenaars voor hun dieren, die zich buiten bevinden, te zorgen voor beschutting tegen neerslag en wind.

De kou mag normaal gezien geen probleem vormen voor deze dieren.

 

Om aan bovenstaande vereisten te voldoen is het noodzakelijk om een schuilhok te voorzien indien het dier zich langer dan 24 uur buiten bevind.

 

Uiteraard moeten zij ook in de winterperiode over voldoende eten en drinken beschikken.

 

Onderafdeling 3 houden van landbouwhuisdieren

Artikel 51

 

Onverminderd de regelgeving op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, is het verboden landbouwhuisdieren langer dan 24 uur te houden:

a)     In gebouwen, tuinen en op koeren die palen aan een ander, voor bewoning dienend gebouw

Indien daarvoor niet kan beschikt worden over een open ruimte van ten minste 100 m2 per dier

b)     Onder landbouwhuisdieren worden verstaan: paarden, ezels, muilezels, muildieren, runderen, schapen, geiten en varkens.

c)     Het is tevens verboden vee en pluimvee te houden in delen van gebouwen die voor bewoning dienen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster