Wegenis- en rioleringswerken Tuinwijk

In samenwerking met de gemeente plant Pidpa het vervolg van de rioleringswerken in de Tuinwijk.  In het verleden werd reeds een deel van deze wijk aangepakt, met name delen van de Vakbondstraat en Berkenlei.  Nu worden de overige straten aangepakt: het vervolg van de Vakbondstraat en Berkenlei, de Acacialei, de Mutualiteitsstraat en het deel van de Eduard Anseelestraat ten westen van de Jozef Wauterssttaat.  Ook het Stationsplein ten noorden van deze wijk wordt mee opgenomen in het project.

 

De rioleringswerken hebben vooral tot doel een gescheiden stelsel aan te leggen om zo het hemel- en vuilwater afzonderlijk af te voeren. Het vuilwater wordt afgeleid naar een zuiveringsstation, het hemelwater wordt via de gracht langs de nieuwe fietsostrade (langs de spoorweg) afgeleid naar de Bosbeek. Op deze wijze komt heel wat minder vuilvracht toe in onze natuurlijke waterlopen, goed voor de ecologische waarde daarvan. Er wordt meteen ook gezorgd voor extra buffering van het hemelwater alvorens dit te lozen in de beek zodat eveneens de wateroverlast verder ingeperkt wordt.

 

De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om ook de bovenbouw volledig te vernieuwen in al deze straten. Aan de inrichting daarvan zal weinig veranderen. Enkel de kruispunten, met vandaag enkele kleine pleintjes, worden licht aangepast zodat deze meer overzichtelijk worden. 

 

Naast de rioleringswerken in deze straten worden echter ook aanpassingen aan de riolering gepland in het stukje Jozef Wautersstraat tussen het Stationsplein en de Eduard Anseelestraat. Ook hiervan maakt de gemeente gebruik om er de bovenbouw te vernieuwen. Hier is het hoofddoel echter niet de vernieuwing op zich (de straat is nog vrij recent), maar wel de herinrichting van dit stukje van de Jozef Wautersstraat. Deze zal beter worden afgestemd op de huidige verkeerssituatie met langs een zijde een parkeerstrook en langs beide zijden voetpaden en fietssuggestiestroken op de rijbaan.

 

Wenst u meer informatie over de geplande werken dan kan u alvast een kijkje nemen in de presentaties die werden gegeven aan de bewoners tijdens een eerste infoavond op 8 december 2016:

 

Presentaties Pidpa en Talboom (ontwerper)

 

Aangezien de werken toch enige hinder met zich mee zullen brengen voor de bewoners, zal nog een tweede inforvergadering plaatsvinden naar aanleiding van de wegeniswerken zelf. De start daarvan wordt voorzien medio 2017.  Het einde is gepland voor medio 2018. Een meer concrete planning zal u via deze pagina kunnen opvolgen via regelmatige updates van zodra de werken gestart zijn.

 

Heeft u zelf bijkomende vragen over de afkoppeling, dan kan u in eerste instantie terecht bij Pidpa via het gratis nummer 0800 90 300 (keuze 5 "riolering") of een e-mail sturen aan riolering@pidpa.be

 

Met vragen in verband met de wegeniswerken en hinder kan u terecht bij de gemeente, dienst openbare werken.

 

 

Update 30 januari 2018

 

Het ontwerpdossier voor deze wegenis- en rioleringswerken kon eindelijk worden afgewerkt en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  Nadien kan een aannemer worden aangesteld zodat de werken gegund kunnen worden, en vermoedelijk nog van start zullen gaan in de loop van 2018.  Een juiste fasering is nog niet gekend.  Van zodra de aannemer bekend is, volgt alvast een nieuwe inforvergadering voor de bewoners.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster