Stuifzandrug Heindonk

Stuifzandrug Heindonk

Dit gebied is landschappelijk en ecologisch zeer waardevol. Het is geïnventariseerd binnen het Gemeentelijk Bosbeheersplan en er zijn specifieke acties rond uitgewerkt. In deze legislatuur is voorzien (binnen de financiële mogelijkheden):

 

  • Opruimen diverse stortplaatsen
  • Bestrijden exoten (Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop)
  • Vrijmaken oever vijver - afschuinen oever
  • Autochtone hakhoutkant van zomereik in proefveld terugzetten
  • Indien nodig maaien Adelaarsvaren
  • Aanleg bosrand
  • Onderzoek heideherstel

 

De planning wordt jaarlijks besproken met vzw Landschapszorg.

 

De stuifzandrug in Heindonk is een zeldzaam restant van een landduin. Lang geleden was de Vlaamse vallei één uitgestrekte rivierschorre. Er bestond een intense wisselwerking tussen de riviervlakte en het water dat naar de zee afstroomde. Wanneer delen van de vlakte echter droog kwamen te liggen, kon het rivierzand verstuiven. Dit zand waaide samen in landduinen, zoals de stuifzandrug in Heindonk.

 

De gemeente engageert zich om dit gebied in de omgeving van Heindonk aangepast te beheren. Daarmee wordt er aangetoond dat er getracht wordt zorg te dragen voor de natuurwaarden op ons grondgebied. Omdat een stuifzandrug zo zeldzaam is heeft hij mogelijkheden om bijzondere flora en fauna te herbergen.

 

De stuifzandrug, niet ver van de voetbalvelden van Heindonk aan de Kleine Bergen, is een zeldzaam restant van een landduin, een overblijfsel uit de laatste ijstijd, 11.000 tot 10.000 jaar geleden. Lang gelden was de Vlaamse vallei een uitgestrekte rivierschorre. Als het water naar zee afstroomde, kwamen delen van die vlakte droog te liggen. Dan kon het rivierzand verstuiven. Dat zand waaide samen in de landduinen. In het huidige landschap zijn die landduinen, zoals de stuifzandrug in Heindonk, zeldzaam geworden.

 

In 2006 kocht het gemeentebestuur een aanpalend weiland. Op de grens van dat weiland ligt een zone waarin (zeer) zeldzame waterplant soorten voorkomen. Die staan op de rode lijst van bedreigde soorten.

 

Samen met de vzw Landschapszorg werd toen al een voorlopig beheer van het gebied opgestart. Exoten als Amerikaanse vogelkers werden weggehaald en een nieuwe haagkant van zomereik werd aangeplant.

 

Het gebied herbergt nog verscheidene oude bosplanten zoals het Lelietje van dalen (meiklokje), mannetjesvaren en wilde Kamperfoelie. Op de majestueuze eiken groeien mossen en korstmossen. En er werden in het natuurgebied al groene kikkers, kleine watersalamanders, reigers, een groene specht, een wielewaal, een haas en een ree gezien. Er leven ook vele soorten insecten en zandbijen.

 

Verwacht wordt dat er zich op de zandgrond een heidevegetatie of een heide schraal grasland zal ontwikkelen. Natuurpunt doet er al sinds 2005 aan natuurbeheer.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster