Kapvergunningen

Voor een kapvergunning dient een stedenbouwkundige aanvraag ingediend te worden.


Kappen van alleenstaande bomen of in een rij is vrijgesteld van vergunning als:

 • De boom behoort niet tot een bos
 • De boom staat in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied
 • De boom staat niet in woonparkgebied
 • De boom staat op maximaal 15 meter van de woning

 

Het knotten van knotwilgen en het snoeien van houtkanten is niet vergunningsplichtig vermits het een normaal onderhoud is.
Hiervoor kan een subsidie bekomen worden bij de milieudienst. Meer info vindt u in het reglement en het aanvraagformulier.

 

U kan een stedenbouwkundige kapvergunning aanvragen.
Meer inlichtingen hierover kan u bekomen op de Dienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.

 

Kappen van bomen in bossen


Het kappen van bomen in bosverband is onderhevig aan het Bosdecreet. Een kapmachtiging kan aangevraagd worden bij Bosbeheer van het Agentschap Natuur en Bos (Vlaams Gewest). Na het kappen moet het boskarakter behouden blijven door aanplanting of spontane bebossing.

 

Ontbossen


Het principe is dat ontbossen verboden is, tenzij het echt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van werken van algemeen belang, of voor de bouw van woningen of bedrijven.

 

De ontheffing van het verbod tot ontbossing kan aangevraagd worden bij de dienst bosbeheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Deze aanvraag dient een voorstel van boscompensatie te bevatten.

 

Er kan op drie manieren gecompenseerd worden:

 

 • Compensatie in natura: de ontbossing wordt gecompenseerd door nieuwe terreinen te bebossen, de beboste oppervlakte moet gelijk zijn aan de ontboste oppervlakte vermenigvuldigd met een compensatiefactor. Deze hangt af van het aandeel inheemse bomen in het te kappen bos.
  De compensatiefactor varieert van 100% tot 200%.
 • Financiële compensatie: door het betalen van een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bosfonds van de Vlaamse Gemeenschap.
  De berekening van de bijdrage is als gevolg: ontboste oppervlakte x compensatiefactor x 1.98 euro/m2
 • Combinatie van bebossing en betaling van een bosbehoudsbijdrage.

 

Als een compensatievoorstel goedgekeurd is, moet er nog een stedenbouwkundige vergunning verleend worden.

 

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaande, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos is een stedenbouwkundige vergunning verplicht. Een hoogstammige boom is elke boom die op 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van minimum 1 meter.

 

Vrijstelling voor het vellen van hoogstammige bomen van vergunning onder volgende voorwaarden:

 

 • De boom behoort niet tot een bos
 • De boom staat in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied
 • De boom staat niet in woonparkgebied
 • De boom staat op maximaal 15 meter van de woning

 

Definitie van een hoogstammige boom: bomen waarvan de stam op 1 meter hoogte een omtrek heeft van minstens 1 meter.

 

In Vlaanderen hebt u voor het kappen van bomen in bos (zowel openbaar als een privébos) in de meeste gevallen een vergunning nodig.

 

Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van het bos naar niet-bos hiervoor hebt u altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij ontbossing hebt u ook altijd een compensatieplicht er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het boscompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenseerden bebossing.

 

Kappingen van bomen in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert, mogen zonder vergunning uitgevoerd worden als de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan.

 

Als dat niet het geval is, moet u voor de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het agentschap voor natuur en bos.

 

Voor kappingen in openbare bossen dat opgenomen zijn in de gezamenlijke houtverkoop moet je de kapmachtiging niet apart aanvragen. Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent de machtiging automatisch bij de goedkeuring van de liggingstaat.

 

Dringende kappingen om veiligheidsredenen kunnen gebeuren in overleg met de boswachter.

 

Kappingen in een privébos.


Het agentschap voor natuur en bos beslist binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden.
Als het agentschap binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster