Andere vergunningen - Kapvergunning

Kapvergunning

 

Cartoon_Kapvergunning.jpg

Kappen van alleenstaande bomen

 

Het kappen van alleenstaande bomen of in rij is vergunningsplichtig als:

  • de omtrek van de stam op 1 m hoogte meer dan 100 cm is
  • er is een vrijstelling als de boom korter staat dan 15 m van een vergunde woning of een vergund bedrijfsgebouw, behalve als de boom onderhevig is aan de gemeentelijke kapverordening . Te Willebroek bestaat dergelijke kapverordening nog niet.

 

Hiervoor dient een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd.

 

 

 

Het knotten van knotwilgen en het snoeien van houtkanten is niet verguninngsplichtig vermits het een normaal onderhoud is. Hiervoor kan u wel subsidies bekomen op de milieudienst. Meer info hierover kan u vinden op volgende link

 

 

 

Via dit formulier kan u een stedenbouwkundige kapvergunning aanvragen - ook aanstiplijst invullen. Meer inlichtingen hierover kan u bekomen op de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit. 

 

 

 

Kappen van bomen in bossen

Een kapvergunning dient aangevraagd te worden aan de hand van een formulier voor het kappen van bomen in bosverband.

 

Indien het een ontbossing betreft of het vellen van hoogstammige alleenstaande bomen, kan een vergunning nodig zijn.

 

Met het bosdecreet streeft de Vlaamse overheid naar een zo goed mogelijke bescherming van het bosareaal. Daarom zijn er een aantal strikte regels opgesteld rond kapping van bomen in een bos, zowel voor openbaar als voor privébos.

 

Juridische achtergrond

Het bosdecreet van 13 juni 1990 en latere wijzigingen

 

Procedure

 

Wanneer moet u een kapmachtiging in het kader van het bosdecreet aanvragen?

 

Enkel wanneer een kapping expliciet is voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen de kapping onmiddellijk uitgevoerd worden. Er is dan ook geen meldingsplicht er dient wel rekening gehouden te worden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het bosbeheerplan.

Voor alle andere kappingen bij het beheer van het bos die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging (vergunning) aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Voor kappingen die wel leiden tot ontbossing is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 

Het opstellen van een bosbeheerplan is verplicht voor alle openbare bossen en voor privébossen groter dan 5ha. Is er nog geen bosbeheerplan opgesteld, dan kan er voor een eerste geplande kapping nog een kapmachtiging aangevraagd worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal bij zo’n kapmachtiging wijzen op de verplichting om een bosbeheerplan op te stellen en de nodige informatie te bezorgen.

 

Een volgende kapaanvraag kan geweigerd worden, wegens het ontbreken van een bosbeheerplan.

 

Ligt het bos in het VEN, dan is in toepassing van het Natuurdecreet voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de Ven-verboden nodig. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.

 

Wanneer er een kapmachtiging aangevraagd wordt ben je vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. Het agentschap voor Natuur en Bos zorgt ervoor dat de voorwaarden bij de kapmachtiging zo opgesteld worden dat er voldaan is aan de zorgplicht, zoals opgelegd in art, §2 van het Natuurdecreet.

 

Een Stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van hoogstammige bomen (zonder aanleiding tot ontbossing) is niet vereist voor bomen in bosverband.

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping, schriftelijk gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Bij een kapping om sanitaire redenen, moet de kapping en de motivering ervan minstens veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk aan het Agentschap voor Natuur en Bos worden meegedeeld. Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen, moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het Agentschap voor Natuur en Bos voorleggen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster