Wegenis- en rioleringswerken Klein-Willebroek

Wegenis- en rioleringswerken te Klein-Willebroek

 

In samenwerking met Aquafin en Pidpa plant het gemeentebestuur ingrijpende wegenis- en rioleringswerken in diverse straten te Klein Willebroek. 
Het betreft:

  • Antwerpsesteenweg (vanaf de wegversmalling tot het kruispunt met de Volksstraat)
  • Volksstraat (deel richting Dwarsdijk)
  • Dwarsdijk
  • Schoolstraat
  • Westvaartdijk (deel voorbij de Schoolstraat)

 

De werken kaderen enerzijds binnen een afkoppelingsproject van Aquafin (Dwarsdijk) en Pidpa (overige straten), maar tevens ook binnen de voorziene bouw van een nieuwe kleinschalige waterzuivering aan de Dwarsdijk in opdracht van Aquafin.

 

De rioleringswerken hebben in hoofdzaak tot doel om in deze straten het hemel- en vuilwater af te koppelen en het vuilwater af te leiden naar het nieuwe waterzuiveringsstation.  De gemeente maakt hiervan gebruik om meteen ook de volledige bovenbouw van deze straten te vernieuwen.  Voor de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk betekent dit in hoofdzaak een heraanleg van de bestaande toestand.  Voor de Schoolstraat wordt ook een herinrichting voorzien van de parkeerplaatsen en de berm langs de even zijde van de straat, zodat deze zone geoptimaliseerd kan worden. Het plan voor de heraanleg kan u hier alvast downloaden.

 

De start van de werken is gepland voor eind 2016-begin 2017.  De duurtijd wordt geschat op een tiental maanden.  Van zodra de aannemer werd aangesteld, zal een nieuwe infovergadering volgen met concrete informatie over de te verwachten hinder.  Deze zal vermoedelijk in het najaar van 2016 plaatsvinden. 
Sowieso wordt gestreefd naar een optimale bereikbaarheid van Klein-Willebroek tijdens de werken, waarbij er steeds ook voor het wagenverkeer toegang zal worden gegarandeerd. 

 

Meer informatie over de wegenis- en rioleringswerken kan u alvast vinden in volgende presentaties, verzorgd door de diverse betrokken partijen naar aanleiding van de infoavond op 8 maart 2016:

 

Van zodra meer informatie bekend raakt over de geplande werken, wordt deze op deze pagina toegevoegd aan de hand van updates.

 

 

 

Kleinschalige waterzuivering

 

Samen met de wegenis- en rioleringswerken plant Aquafin ook de bouw van een waterzuiveringsinstallatie aan de Dwarsdijk in de zone tussen de woonwijk en het industriegebied.  Deze werken zullen min of meer gelijktijdig plaatsvinden zodat na de rioleringswerken de afgekoppelde vuilvracht meteen kan aangesloten worden op de nieuwe installatie. 

 

De zuiveringsinstallatie is kleinschalig van aard en zal dus weinig hinder met zich meebrengen, temeer doordat de toegang tot de installatie voorzien wordt langs de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het (aan te passen) verkeersplateau.  Voor wie toch bezorgd is over geur- en/of geluidshinder, plant Aquafin op 13 april 2016, om 15u een begeleid bezoek aan een gelijkaardige installatie.  Deze bevindt zich te Duffel:

  • Mijlstraat, toegang tussen huisnummer 100 en 102 (achter de kerk), 2570 Duffel

 

Wie geïnteresseerd is om die dag een kijkje te komen nemen, kan hiervoor een e-mail sturen met zijn/haar gegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer) naar de dienst openbare werken van de gemeente.

 

Meer informatie over de installatie kan u nu alvast vinden in de presentatie die verzorgd door Aquafin naar aanleiding van de infoavond op 8 maart.  Deze kan u hier downloaden.

 

 

Update 8 december 2016

 

De stedenbouwkundige vergunning voor deze werken werd ondertussen bekomen.  De start van de wegenis- en rioleringswerken is gepland voor medio 2017, afgestemd op de werken aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Beide projecten dienen een parallel verloop te kennen zodat de nieuwe gescheiden riolering meteen aangesloten kan worden op de afvalzuivering, en vice versa.  Mocht een van beide projecten vetraging oplopen, zal dit ook een effect hebben op het andere project.  Hierover wordt verder gecommuniceerd in volgende updates. 

 

 

Update 3 april 2017

 

Aquafin heeft een aannemer aangesteld voor de realisatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Deze zal starten op 22 mei 2017 met de bouw van deze installatie.  Ook de wegenis- en rioleringswerken zullen vermoedelijk rond deze periode van start gaan.  Hierover volgt nog een nieuw overleg met de bewoners om hen te informeren over de hinder tijdens de werken.

 


Update 7 juni 2017

 

Op 6 juni vond een informatievergadering plaats voor de bewoners.  Hierbij werden de geplande wegenis- en rioleringswerken toegelicht.  De verschillende presentaties kan u hieronder terugvinden.  In deze presentaties worden ook de contactgegevens van de diverse partijen vermeld.

 

Kort samengevat vangen de werken aan in augustus, na het bouwverlof.  In eerste instantie wordt gewerkt in de Dwarsdijk, zodat de hinder voor de rest van Klein-Willebroek beperkt blijft. 

 

Nadien volgen de Volksstraat en Antwerpsesteenweg.  Tijdens deze fasen wordt een omleiding ingesteld langs onder meer het private terrein van Distrilog.  Deze weg is te bereiken via het einde van de Westvaartdijk.

 

Voor de fase Volksstraat kan aanrijden nog steeds langs de normale weg (Antwerpsesteenweg).  Voor de bewoners van de Volksstraat, Dwarsdijk, Schoolstraat en Westvaartdijk wordt een uitrit voorzien over het terrein van Distrilog.  Zij kunnen Klein-Willebroek dus verlaten via de Victor Dumonlaan.

 

Deze uitrit wordt voor geheel Klein-Willebroek van toepassing gemaakt wanneer later ook de werken aan de Antwerpsesteenweg starten.  Aangezien dan ook de normale toerit versperd wordt, wordt voor het inrijdend verkeer een omleiding voorzien langs de Victor Dumonlaan en Oostvaartdijk (langs Ryac). 

Deze werken worden beëindigd tegen 2018.

 

In 2018 volgen nog werken in de Westvaartdijk en Schoolstraat.  Hiervoor gelden dan lokale omleidingen.  Het einde is voorzien tegen het bouwverlof van 2018.

 

In juni, van 19 tot en met 30 juni, voert Aquafin wel reeds voorbereidende werken uit ter hoogte van de drempel in de Antwerpsesteenweg.  Hier wordt een alternatieve, tijdelijke weg voorzien over de berm.  Een omleiding wordt bijgevolg niet ingesteld.  Het verkeer zal steeds Klein-Willebroek in en uit kunnen rijden tijdens deze werken.

 

Nog een kort overzicht van de contactgegevens voor deze werken:

  • Aquafin: website Aquafin, werken te Willebroek
  • Pidpa: dossier 'K-09-084', tel. 0880 90 300 optie 5 'riolering, e-mail riolering@pidpa.be, contactpersoon Kurt 's Jongers
  • Deckx (aannemer): Goormansdijk 15 te 2480 Dessel, tel. 014 37 76 72, e-mail info@deckx-ao.be, website www.deckx-ao.be, contactpersoon Glenn De Backer (glenn.debacker@deckx-ao.be)

 

Update 30 augustus 2017

 

In het kader van de omleiding over de terreinen van Distrilog, nodig voor de werken in de fasen Volksstraat en Antwerpsesteenweg, werd met alle partijen overeengekomen de fasering van de werken te wijzigen.  Dit biedt ook enkele andere technische voordelen.

 

Volgens de nieuwe fasering wordt de fase Dwarsdijk voorlopig uitgesteld.  Op 11 september zal aannemer Deckx aanvatten met de fase Volksstraat.  Hier wordt een alternatieve rioleringstechniek toegepast die geëvalueerd zal worden.  Mits gunstige evaluatie wordt deze fase verder doorgezet en wordt getracht deze te beëindigen tegen medio oktober-november.  Tijdens deze fase zal het verkeer van de Westvaartdijk, Schoolstraat, Dwarsdijk en Volksstraat (achter de rioleringswerken) Klein-Willebroek uit moeten rijden over het terrein van Distrilog, bereikbaar vanaf het einde van de Westvaartdijk. 

 

Na deze fase volgen de werken in de Antwerpsesteenweg.  Gedurende deze werken zal al het verkeer dat Klein-Willebroek wenst te verlaten om moeten rijden via het terrein van Distrilog.  Naar Klein-Willebroek wordt een omleiding ingesteld via de Oostvaartdijk, langs het terrein van RYAC.  Deze werken zijn gepland vanaf november tot eind 2017.  Indien de rioleringstechniek in de Volksstraat geen gunstige resultaten geeft, zal de fase Antwerpsesteenweg reeds aanvatten in de tweede helft van september.  Sowieso wordt deze straat onderbroken vanaf 13 november tot medio december voor aanpassingswerken aan de drempel.

 

Na nieuwjaar volgen de verdere fasen, met name de Schoolstraat, Westvaartdijk en Dwarsdijk.  Voor deze werken kan nog geen concrete periode worden opgegeven maar de hinder voor het verkeer blijft beperkt.  Verkeer van en naar Klein-Willebroek kan dan weer gewoon via de Antwerpsesteenweg Klein-Willebroek bereiken.  De omleiding via Distrilog is niet meer van toepassing voor deze fasen.

 

 

Update 7 november 2017

 

In de Volksstraat en Antwerpsesteenweg werd het overgrote deel van de rioleringswerken ondertussen beëindigd.  De aannemer start hier stilaan met de afwerking van de bovenbouw.  Vanaf 9 november zal de glijbekisting worden geplaatst voor het realiseren van de nieuwe greppels en boordstenen in deze straten.  Nadien, in de week van 20 november, volgt ook het asfalt en kan de rijbaan zelf verder afgewerkt worden.  Ter hoogte van het kruispunt tussen beide straten moet echter ook nog de kasseiverharding opnieuw geplaatst worden.  De volledige afwerking van de rijbaan in de Antwerpsesteenweg en Volksstraat is bijgevolg pas voorzien tegen het kerstverlof.

 

Zoals reeds eerder gemeld start Aquafin op 13 november eveneens met haar werken aan de verkeersdrempel ter hoogte van de nieuwe waterzuivering aan de Antwerpsesteenweg.  Ook deze werken zullen een maand in beslag nemen.  Dit betekent dat de Antwerpsesteenweg tijdelijk wordt ingesloten tussen beide werfzones. 

 

Gelijktijdig met deze werken wordt ook de proefopstelling in de Dwarsdijk herstart na verdere studie.  De rioleringswerken in deze straat zullen dus eveneens terug aanvatten omstreeks 13 november en bij een gunstige evaluatie verdergezet worden.  Er wordt getracht de rioleringswerken in deze zone nog voor eind 2017 te kunnen beëindigen.

 

Met deze planning trachten we tegen het nieuwe jaar de Volksstraat en Antwerpsesteenweg opnieuw open te kunnen stellen voor het verkeer, zoals ook overeengekomen met Distrilog, en de rioleringswerken in de Dwarsdijk tot een goed einde te brengen.  Na nieuwjaar volgt dan de heraanleg van de bovenbouw in de Dwarsdijk en de rioleringswerken in de Schoolstraat en Westvaartdijk.  Uiteraard is één en ander nog onder voorbehoud van de weersomstandigheden en verdere evaluatie van de proefopstelling in de Dwarsdijk.  Wijzigingen in deze vooropgestelde fasering zijn dus steeds mogelijk en zullen in volgende updates worden gemeld.

 

 

Update 30 januari 2018

 

Ten gevolge van enkele noodzakelijke aanpassingen aan de netten van Eandis ter hoogte van het kruispunt Volksstraat-Dwarsdijk-Schoolstraat kan er momenteel niet verder worden gewerkt aan de wegeniswerken in deze zone.  Ook in de Dwarsdijk kunnen de rioleringswerken nog niet van start gaan aangezien de (succesvol) toegepaste nieuwe techniek in Volkstraat niet toegepast kan worden in deze straat.  Er wordt een nieuw alternatief gezocht om ook hier de rioleringswerken verder te kunnen zetten.  Van zodra meer informatie gegeven kan worden over de planning, worden de bewoners hiervan in kennis gesteld.

 

Aangezien de werken in de Antwerpsesteenweg ondertussen wel beëindigd konden worden, werd besloten wel reeds de grote omleiding op te heffen.  Het verkeer van en naar Klein-Willebroek kan dus weer gewoon via deze straat rijden.  De Westvaartdijk zal tijdelijk dubbelrichting worden om toe te laten ook deze straat, de Schoolstraat en Dwarsdijk te ontsluiten.

 

 

Update 08 februari 2018

 

Eandis en Proximus hebben hun werken in de Volksstraat beëindigd, met uitzondering van de zone rond het kruispunt met de Schoolstraat.  Aannemer Deckx kan bijgevolg starten met de heraanleg van de voetpaden in deze straat.  Dit zal gebeuren vanaf de week van 12 februari mits de weersomstandigheden dit toelaten.

 

Het ontwerp voor een aangepaste riolering en uitvoeringstechniek in de Dwarsdijk is eveneens afgerond.  Hier zal de aannemer in de week van 26 februari de rioleringswerken aanvatten.  Vanaf die week zal de straat ontoegankelijk worden voor wagenverkeer.  Gelet op de sterke invloed van de weersomstandigheden en aanpassingen in het ontwerp is de exacte uitvoeringsperiode moeilijk in te schatten.  Meer informatie hierover zal gecommuniceerd worden in volgende updates.  Ook de start van de werken in de Schoolstraat kan nog niet opgegeven worden.

 

 

Update 16 maart 2018

 

Na een grondig onderzoek naar een aangepaste uitvoeringstechniek en ontwerpplannen heeft de aannemer een meer concrete planning op kunnen stellen voor de werken in de resterende straten, met name de Dwarsdijk, Schoolstraat en Westvaartdijk.

 

In de week van 26 maart zal de aannemer opnieuw de rioleringswerken aanvatten in de Dwarsdijk.  Deze werken starten achteraan ter hoogte van de aansluiting met het nieuwe waterzuiveringsstation.  Vanaf die datum zal de Dwarsdijk bijgevolg moeilijk of niet meer toegankelijk zijn voor wagens.  Te voet kan u uiteraard wel steeds uw woning bereiken.

Deze rioleringswerken schuiven op richting het kruispunt met de Volksstraat en Schoolstraat.  Vanaf 9 april wordt ook ter hoogte van dit kruispunt de riolering verder aangelegd.  Vanaf dan zal de Dwarsdijk sowieso tijdelijk ontoegankelijk worden voor alle gemotoriseerd verkeer.  Aangezien ook Eandis hier aansluitend, vanaf 16 april, nog een aantal belangrijke aanpassingen moet doen, zal het kruispunt gedurende een langere periode afgesloten blijven.

 

Vanaf mei vervolgt aannemer Deckx met de rioleringswerken in de Schoolstraat.  In die periode wordt in de Dwarsdijk de bovenbouw volledig vernieuwd.  Het einde van de werken in de Dwarsdijk is bijgevolg voorzien tegen juni.  In de Schoolstraat zullen enkel de rioleringswerken beëindigd kunnen worden tegen het bouwverlof van 2018 (juli).  De heraanleg van de bovenbouw volgt hier vanaf augustus.

 

Mits de rioleringswerken in de Dwarsdijk en Schoolstraat geen te grote vertraging oplopen, zal ook in de Westvaartdijk (deel voorbij de Schoolstraat) de riolering nog aangelegd worden voor het bouwverlof.  Ook hier volgt het herstel van de bovenbouw na het bouwverlof, aansluitend op de Schoolstraat.

 

Deze planning is uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden of andere onverwachte hindernissen.  Aan de bewoners wordt gevraagd rekening te houden met deze planning en de wagen tijdens de werken in de straat elders te parkeren (bijvoorbeeld op de parking aan de Oostvaartdijk/Heindonkstraat).  Het huisvuil zal zoals steeds door de aannemer zelf verzameld worden op een locatie die toegankelijk is voor Ivarem.  Dit kan gedurende de ganse periode van de werken aangeboden worden aan de eigen woning.

 

 

Update 11 april 2018

 

Tijdens de week van 9 april wordt verder gewerkt aan de riolering in de Dwarsdijk zelf (van hsnr. 8 tot 12).  De week nadien, van 16 tot en met 20 april werkt aannemer Deckx aan de riolering aan het nieuwe waterzuiveringsstation. Tijdens deze week is de Dwarsdijk toegankelijk.

 

Pas de week daaropvolgend (van 23 tot en met 27 april) starten de rioleringswerken aan het kruispunt Dwarsdijk-Schoolstraat.  Dan zal de Dwarsdijk niet toegankelijk zijn. Dit zal ongeveer één week duren.

s’ Avonds en ’s nachts is de Dwarsdijk wel toegankelijk, voornamelijk voor hulpdiensten in geval van nood.  Aansluitend wordt gewerkt aan de aansluitingen op de nieuw aangelegde regenwaterriolering.

 

Vanaf 2 mei tot slot start Eandis met werken op het kruispunt Dwarsdijk-Schoolstraat waardoor de toegang tot de Dwarsdijk opnieuw één week zal belemmerd zijn.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster