Conformiteitsattest

Het afgeleverde conformiteitsattest is een rechtsgeldig bewijs dat de woning, appartement, kamer, ... betrouwbaar is. De verhuurder staat dan ook sterker wanneer hij in de toekomst een malafide huurder heeft die de eigendom schade toebrengt om achterstallen op de huur te verantwoorden.

Er worden in principe geen conformiteitsattesten afgeleverd voor niet vergunde woningen. Het conformiteitsattest is geldig voor 10 jaar, tenzij grondige verbouwingen, nalatigheid,…

 

Wat

De verhuurder / eigenaar kan de conformiteit van een huurwoning laten toetsen aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Aan de hand van een technisch verslag woonkwaliteit kan dit gecontroleerd en vastgelegd worden in een officiële verklaring van de gemeente. Dit attest legt ook de maximale bezettingsgraad vast van de woning, afhankelijk van de totaal bewoonbare oppervlakte en van het aantal woonlokalen.

 

Het conformiteitsattest is niet verplicht. Wel is de verhuurder verplicht een afschrift van het verkregen conformiteitsattest te overhandigen aan de huurder.

 

Voor wie

Een verhuurder van een woning, appartement, kamer, ...

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

De verhuurder / eigenaar vraagt het conformiteitsattest met het aanvraagformulier schriftelijk en aangetekend (of tegen ontvangstbewijs) aan bij het College van Burgemeester en Schepenen. Een exemplaar van het aanvraagformulier is te bekomen op de website www.willebroek.be of op de dienst wonen.

 

Wat toevoegen bij aanvraag

-       een schema van de woning

-       brandweerattest indien nodig als er een vergunning werd aangevraagd

-       een keuringsattest van gas- en elektrische installaties

-       EPC

-       …

Procedure

Een gemeentelijk onderzoeker voert het onderzoek uit. Hiervoor gebruikt hij het technisch verslag van ongeschiktheid. Alle delen van het verslag worden in aanmerking genomen. Om geschikt te zijn, dient het pand minder dan 15 strafpunten behalen in het technisch verslag, niet onbewoonbaar zijn en voldoen aan de rookmelderverplichting.

 

Uit het onderzoek zal blijken of de woning geschikt is voor verhuur of niet. Als de woning niet geschikt is, wordt gemeld welke herstellingen er moeten worden uitgevoerd en wordt automatisch de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid opgestart. Meer over deze procedure kan u te weten komen bij de dienst wonen of bij Wonen Vlaanderen.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen zestig dagen na de officiële aanvraag tot uitreiking van het conformiteitsattest. Die termijn geldt zowel voor zelfstandige als niet-zelfstandige woningen. Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn, wordt de aanvraag impliciet ingewilligd: het attest wordt dan verstrekt zonder dat de woning is onderzocht. De impliciete inwilliging wordt aangeduid op het attest.

 

Na de op maak van het conformiteitsattest wordt de aanvrager uitgenodigd om een retributie te betalen op administratieve stukken. Na betaling wordt het conformiteitsattest verstuurd naar de aanvrager.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster