Kwaliteitsonderzoek

Woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, vastgelegd in de Vlaamse Wooncode, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard.

Zo moet elke woning beschikken over:

  • voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden;
  • voldoende verlichting en verluchting;
  • veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties;
  • elementaire sanitaire voorzieningen;

 

Bovendien moet de woning brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn.  

Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een onderzoeker aan de hand van het technisch verslag na of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt is.

Een gebrek wordt gequoteerd op basis van de aard en de ernst van het probleem: 'zware gebreken' resulteren in negen tot vijftien strafpunten, 'lichtere gebreken' geven aanleiding tot één tot drie strafpunten. Als een woning in totaal vijftien of meer strafpunten telt, kan ze ongeschikt worden verklaard. Dit betekent dus dat één zwaar gebrek voldoende kan zijn om een woning ongeschikt te verklaren. Een woning is onbewoonbaar als ze een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt.

   

 

De provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen staat in voor het technisch onderzoek van de woning en brengt vervolgens advies uit aan de Burgemeester. De Burgemeester neemt een eindbeslissing na de hoorzitting van de betrokken partijen (verhuurders en bewoners).

 

Indien de woning ongeschikt- en onbewoonbaar is verklaard, kan ze worden opgenomen in de inventaris van leegstand en verkrotting. Indien de verhuurder niet binnen het jaar de opgesomde gebreken in orde brengt, kan het betalen van een heffing worden gevraagd.

 

De opname van de woning in de inventaris betekent ook dat het recht van voorkoop en sociaal beheersrecht kan worden uitgeoefend zodat slechte woningen op de markt kunnen worden gerecupereerd.

 

Het verhuren van een ongeschikte of onbewoonbare woning door de eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd.

 

Een woning kan ook rechtstreeks door de Burgemeester onbewoonbaar worden verklaard op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet bij ernstige risico's en in het algemeen belang van de burgers.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster