Onze visie op vrijwilligerswerk

 

 

We zien het vrijwilligerswerk  als een waardevolle aanvulling op het werk van de beroepskrachten dat  een meerwaarde biedt  aan de kwaliteit en het aanbod van de dienstverlening.

De beroepskrachten staan garant voor de basisdienstverlening, de vrijwilligers ondersteunen de werking van de diensten (ondersteunende vrijwilligers).

Daarnaast rekenen we op heel wat vrijwilligers die projecten zelfstandig uitvoeren en op die manier een meerwaarde creëren aan de bestaande hulpverlening. Zij zijn onmisbaar voor het slagen van een project (zelfstandige vrijwilligers).

 

Vrijwilligerswerk geeft kansen om anderen te ontmoeten, talenten te ontwikkelen en iets te betekenen voor anderen of voor de maatschappij. 

Vrijwilligerswerk is onverplicht: niemand kan gedwongen vrijwilligerswerk doen: Een stage, alternatieve sanctie of andere onder een of andere vorm “aan voorwaarden gebonden” tijdsinvulling, beschouwen we dus niet als vrijwilligerswerk.

 

We bieden vrijwilligers graag kansen, rekening houdend met hun eigen draagkracht en de draagkracht van elke dienst. We gaan, samen met de vrijwilliger  op zoek naar een passende taak  en bieden een kwaliteitsvolle invulling van de vrije tijd, waarbij zowel lange als korte engagementen en verschillende verantwoordelijkheden mogelijk zijn. 

Wij zijn van mening dat vrijwilligerswerk het begrip en de solidariteit tussen verschillende generaties en bevolkingsgroepen bevordert, helpt om anderen beter te begrijpen en vooroordelen terug te dringen en  tolerantie en zo sociale cohesie bevordert.

 

 

Wie is vrijwilliger?

 

In principe kan iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar, die wettig in België verblijft en die zich uit eigen initiatief, vrijwillig  en onbezoldigd wil inzetten voor een zinvolle activiteit binnen het OCMW of de gemeentelijke diensten, vrijwilliger zijn.

 

Belangrijk: (kandidaat-)vrijwilligers die een uitkering ontvangen hebben een meldingsplicht ten aanzien van de organisatie van wie ze deze uitkering ontvangen:

  • (deeltijds) werklozen, mensen in loopbaanonderbreking en bruggepensioneerden moeten vooraf toestemming vragen van de R.V.A..
  • arbeidsongeschikten (wegens ziekte, invaliditeit en zwangerschap) moeten toestemming vragen van de adviserend geneesheer.
  • ontvang je een leefloon of financiële steun van het OCMW, moet je je maatschappelijk werker vooraf inlichten van je vrijwilligerswerk.
  • ambtenaren vragen best toestemming aan hun overste
  • asielzoekers die in een lokaal opvanginitiatief verblijven moeten dit vooraf melden aan Fedasil.

 

Wat verwachten wij van jou als vrijwilliger?

 

Openheid

Wij bieden ondersteuning en begeleiding, ook bij moeilijkheden. Bij  spanningen of conflicten, verwachten we de nodige openheid om dit bespreekbaar te maken.

Respect en klantvriendelijkheid

Een fundamenteel respectvolle benadering van iedereen, ongeacht zijn overtuiging, religie of filosofie.

Discretie

Ook als vrijwilliger heb je geheimhoudingsplicht

Samenwerking

We verwachten dat je kan vlot samenwerken met professionele medewerkers en met andere vrijwilligers. De professionele medewerkers behouden de eindverantwoordelijkheid voor een taak of activiteit.

Zelfstandigheid en een zekere professionaliteit

We rekenen er ook op dat je jouw eigen problemen niet meebrengt naar de dienst en naar de mensen voor wie je vrijwilligerswerk doet.

Enthousiasme en engagement

Hoeveel tijd je aan je vrijwilligerswerk besteed bepaal jij zelf: Wil jij je elke week een halve dag inzetten? Spring je liever af en toe eens in bij de maandelijkse activiteiten of de jaarlijkse evenementen? Afhankelijk van de taak die jij mee wil helpen uiitvoeren is er veel bespreekbaar. Eenmaal de afspraken gemaakt zijn, rekenen de dienst waar je je vrijwilligerswerk doet en de gebruikers van deze dienst op jou. We verwachten dan ook dat je je engagementen nakomt en de dienst tijdig verwittigt indien je niet aanwezig kan zijn.

 

Wat mag je van ons  verwachten?

 

"Vrijwilligerswerk “op maat”

Samen gaan we op zoek naar jouw interesses en  jouw sterke kanten. In samenspraak  met de dienst waar je aan de slag gaat bepaal je hoeveel tijd je zal investeren en  welke taak of taken je wil opnemen.

Begeleiding

Wij bieden een degelijk onthaal en inwerkingsperiode, begeleiding en ondersteuning, mogelijkheid tot een proefperiode.

Er is een vrijwilligersbegeleider per dienst en een centraal aanspreekpunt voor alle vrijwilligers waar je terecht kan met al je vragen.

Inspraak

We hechten belang aan jouw mening, er wordt dan ook, minimaal 1 keer per jaar, overleg georganiseerd per dienst, waar je jouw mening kan verwoorden. We hechten belang aan je aanwezigheid op deze overlegmomenten.

Waardering en erkenning

De waardering en erkenning die vrijwilligers krijgen is essentieel. Dit hoeft niet altijd onder de vorm van een in een financiële beloning  te zijn.  Ook  een schouderklopje  of een welgemeende dankjewel zijn waardevol.

Daarnaast creëren we ook mogelijkheid tot ontmoeting en 1 maal per jaar wordt je uitgenodigd op het vrijwilligersetentje of de vrijwilligersreceptie.

Een afsprakenovereenkomst/engagementsverklaring.

Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Zowel de vrijwilliger als de organisatie hebben rechten en plichten. Deze wederzijdse afspraken leggen we vast in een schriftelijke engagementsverklaring.

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster