Bescheiden objectief

Het Decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid bepaalt dat in elke

 

  • verkaveling van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw, of met een grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten;
  • groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden worden ontwikkeld;
  • de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig appartementen worden gecreëerd;
  • één van bovenstaanden die niet voldoet aan de voorwaarden, maar aansluitend op een andere door dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan;

 

een bescheiden woonaanbod moet worden verwezenlijkt dat gelijk is aan veertig procent voor gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen verminderd met het percentage sociaal woonaanbod, vastgelegd werd in het reglement sociaal wonen en twintig procent voor gronden die eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen, verminderd met het percentage sociaal woonaanbod vastgelegd in het gemeentelijk reglement sociaal wonen.

 

Aan de stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning van een bouw- of een verkavelingsproject, onderworpen aan een norm zoals hierboven vastgelegd, wordt van rechtswege een last bescheiden woonaanbod gekoppeld.

 

De verkavelaar of bouwheer kan de last uitvoeren in natura, door verkoop van de voor het vooropgestelde bescheiden woonaanbod vereiste gronden aan een sociale woonorganisatie of aan een openbaar bestuur of door storting van een bijdrage aan de gemeente waarbinnen het verkavelingsproject of het bouwproject wordt ontwikkeld.

 

De last wordt niet toegepast indien de bouwheer of verkavelaar een sociale woonorganisatie of openbaar bestuur is, het Investeringsfonds voor Grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant of indien de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning uitvoering geeft aan een verkavelingsvergunning waaraan reeds een last, zoals hierboven beschreven, is verbonden.

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster