Bestrijding van kraaiachtigen en spreeuw

Bestrijding van kraaiachtigen en spreeuw

Bestrijding van zwarte kraai, ekster, kauw, gaai of spreeuw

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering tot soortenbescherming en soortenbeheer (het soortenbesluit) van kracht. Dit besluit vervangt het KB van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest. In het kader van dit besluit kan bestrijding toegepast worden voor zwarte kraai, ekster, kauw, gaai of spreeuw d.m.v. melding en volgens de bepaling in bijlage 3 van dit besluit. Het uitvoeren van bestrijdingsmiddelen ten aanzien van populaties van deze soorten mag, gelet hun zeer omvangrijke populaties, worden verwacht geen negatief effect te hebben op deze populaties.

 

Wanneer kan je bestrijden?

Zwarte kraai, kauw en ekster bij belangrijke schade aan professionele gewassen. Gaai en spreeuw alleen ter voorkoming van belangrijke schade aan professionele fruitteelt. Zwarte kraai en ekster ook ter bescherming van fauna in bossen, akkers en weilanden.

De bestrijding van deze volgels is enkel geoorloofd wanneer andere middelen om het probleem op te lossen gefaald hebben.

Met andere woorden, bestrijding is de enige manier om belangrijke schade te voorkomen. Enkele voorbeelden van acties die kunnen genomen worden: plaatsen vogelverschrikkers, overspannen met netten (bvb. aardbeien), het plaatsen van stokken met linten, het verjagen van de vogels,...

 

Tijdstip?

Bestrijding mag enkel tussen het officiële uur van zonsopgang en het officiële uur van zonsondergang. Bestrijding kan het ganse jaar ter voorkoming van schade aan professioneel geteelde gewassen en ter bescherming van fauna. Het gebruik van trechtervallen is beperkt in de tijd: in bossen vanaf 16 februari tot 10 juli en op akkers en weilanden vanaf 16 februari tot 15 oktober.

 

Wie kan bestrijden?

De eigenaar, huurder of exploitant of grondgebruiker van het terrein. Mits schriftelijke toestemming van voornoemden kan bestrijding door jachtrechthouders, bijzondere veldwachters en houders van een geldig jachtverlof. Het opnemen van een clausule in de schriftelijke jachtpachtovereenkomst wordt als geldig beschouwd.

 

Hoe moet je bestrijding melden?

De bestrijding moet schriftelijk worden gemeld aan de Burgemeester(s) van de gemeente(n) waar de bestrijding zal plaatsvinden en aan de Provinciale dienst van het Agentschap voor Natuuur en Bos (ANB), dit moet gebeuren aan de hand van een modelformulier. Dit kan hier hier downloaden:

modelformulier melden bestrijding

 

Je dient bij de melding ook een kaart op schaal 1:10.000 te voegen met preciese aanduiding van de locatie waar de bestrijding zal plaatsvinden.  Wildbeheerseenheden en individuele jagers die een geldig jachtplan hebben ingediend worden vrijgesteld van deze verplichting als zij bestrijden met het vuurwapen, roofvogels en/of Larssen-kooien.  De locaties van de trechtervallen moeten steeds worden aangeduid op een kaart.

 

Hoe moet je het aantal gedode dieren rapporteren?

Na een bestrijdingsactiviteit of na afloop van de uitvoering van een bestrijdingskalender moet de bestrijder het aantal dieren dat werd gedood rapporteren aan de Provinciale dienst van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Dit moet gebeuren aan de hand van een modelformulier:

modelformulier rapportering verdelging

 

Wat moet er gebeuren met de kadavers?

De kadavers moeten worden opgeruimd conform de regelgeving voor de verwerking van dierlijk afval.

Meer info hierover kan u terugvinden op de website van de OVAM.

 

Andere vogelsoorten en locaties?

Kokmeeuw, zilvermeeuw, spreeuw en zwarte kraai kunnen worden bstreden voor de veiligheid van het luchtverkeer binnen de grenzen van een aantal in het Soortenbesluit vermelde militaire en openbare vliegvelden . Ook voor andere locaties zijn er uitzonderingen mogelijk.

 

Wetgevende tekst

Besluit van de vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer.

 

Soortenbesluit

 

 

 

 

 

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster