Huisvesting

'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen. Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit dit woonrecht 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd' staat er.

De lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het mee realiseren van dit woonrecht. Wonen is bij uitstek een thema waarbij veel spelers zijn betrokken:(verschillende diensten van de) gemeente, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij(en), sociaal verhuurkantoor, huurdersbond, welzijnsorganisaties, bovenlokale overheden, ... Met zo een groot aantal spelers is de kans reëel dat men het overzicht verliest op het volledig beleidsterrein wonen. Het lokale bestuur heeft de decretale opdracht om die verschillende partijen rond de tafel te krijgen en ervoor te zorgen dat er een samenhangend beleid wordt gevoerd. Deze 'regisseursrol' wordt door recente Vlaamse regelgeving steeds meer versterkt.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster