Kapvergunning

kappen van alleenstaande bomen

Het kappen van alleenstaande bomen of in rij is vergunningsplichtig als :


- de omtrek van de stam op 1 m hoogte meer dan 100 cm is
- er is een vrijstelling als de boom korter staat dan 15 m van een vergunde woning of een vergund bedrijfsgebouw, behalve als de boom onderhevig is aan de gemeentelijke kapverordening . Te Willebroek bestaat dergelijke kapverordening nog niet.

 

Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

 

Het knotten van knotwilgen en het snoeien van houtkanten is niet verguninngsplichtig vermits het een normaal onderhoud is. Hiervoor kan u wel subsidies bekomen op de dienst omgeving.

 

Via dit formulier kan u een stedenbouwkundige kapvergunning aanvragen - ook aanstiplijst invullen. Meer inlichtingen hierover kan u bekomen op de dienst omgeving. 

 

kappen van bomen in bossen

Het kappen van bomen in bosverband is onderhevig aan het Bosdecreet. Een kapmachtiging kan aangevraagd worden bij Bosbeheeer van het Agentschap Natuur en Bos (Vlaams Gewest).
Na het kappen moet het boskarakter behouden blijven door aanplanting of spontane bebossing.

 

ontbossen

Het principe is dat ontbossen verboden is, tenzij het echt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van werken van algmeen belang, of voor de bouw van woningen of bedrijven.

De ontheffing van het verbod tot ontbossen kan aangevraagd worden bij de dienst Bosbeheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze aanvraag dient een voorstel voor boscompensatie te bevatten.


Er kan op drie manieren gecompenseerd worden :

 

- compensatie in natura : de ontbossing wordt gecompenseerd door nieuwe terreinen te bebossen; de beboste oppervlakte moet gelijk zijn aan de ontboste oppervlakte vermenigvuldigd met een compensatiefactor. Deze hangt af van het aandeel inheemse bomen in het te kappen bos. De compensatiefactor varieert van 100% tot 200%.
- financiële compensatie : door het betalen van een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossenfonds van de Vlaamse Gemeenschap. De berekening van de bijdrage is als volgt : ontboste oppervlakte x de compensatiefactor x 1,98 euro/m².
- combinatie van bebossing en betaling van een bosbehoudsbijdrage.

Als het compensatievoorstel goedgekeurd is, moet er nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster