Bosbeheerplan

Voor alle openbare bossen en voor de privé-bossen van ten minste 5 ha en gelegen in het Vlaams economisch netwerk (VEN) moet een uitgebreid bosbeheerplan worden opgesteld. Voor een privébos niet gelegen in het VEN moet een uitgebreid bosbeheerplan worden opgesteld. Voor een privé-bos niet gelegen in het VEN kan op vrijwillige basis een beheerplan volgens de criteria duurzaam bosbeheer worden opgesteld.

 

De wettelijke bepalingen over het bosbeheerplan vinden hun basis in het bosdecreet van 13 juni 1990. In uitvoering van de bepalingen in het bosdecreet heeft de Vlaamse regering een reeks nadere regels vastgesteld in verband  met het bosbeheerplan. Die zijn te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen.

 

De wettelijke bepalingen over het beheerplan voor natuurreservaten vinden hun basis in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, officieus gekend als het ‘natuurdecreet’ in uitvoering van de bepalingen in het natuurdecreet heeft de Vlaamse Regering een reeks nadere regels vastgesteld in verband met het bosbeheerplan. Die zijn te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terrein beherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies.

 

De gemeente Willebroek heeft niet veel bossen in eigendom (totaal 12.4 ha). Het grootste beboste gedeelte van Willebroek is dan ook in handen van:

 

  • De Vlaamse overheid: het Broek en Arkenbos
  • Provincie Antwerpen: Broek de Naeyer
  • Natuurpunt: Bieseweyden
  • Bloso: Hazewinkel

 

Aangezien gemeentelijke terreinen meer dan 5 ha bedragen werd aan het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) de opdracht gegeven voor de beboste percelen een bosbeheerplan op te maken. Dit gebeurde volgens de ‘criteria van duurzaam bosbeheer’.

 

Het bosbeheerplan werd door de minister van leefmilieu goedgekeurd op 8 maart 2011.

 

Per gebied werden toegangsregelingen uitgewerkt en werden beheersmaatregelen voorgesteld. In samenwerking met vzw Natuur en Landschapszorg en Regionaal landschap Rivierenland wordt er getracht in de loop van de komende jaren zoveel mogelijk acties uit te voeren.

 

Er werden vier gebieden besproken:

 

  • Europaplein – Wijk Den Brand te Willebroek
  • Het Boske – Dwarsdijk, Klein Willebroek
  • Bospark – Rupel, Klein Willebroek
  • Stuifzandrug Heindonk – Kleine Bergen, Heindonk

 

Indien u een document wil inkijken of bekomen kan u hiervoor terecht tijdens de openingsuren van de dienst omgeving.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster