Openbaarheid van bestuur

ALGEMENE PRINCIPES

 

Het algemene principe inzake de passieve openbaarheid van bestuur, zoals grondwettelijk bepaald in artikel 32 van de Grondwet, houdt in dat elke instantie waarop het decreet van toepassing is verplicht is om aan eenieder die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door:

  • er inzage in te verlenen;
  • er uitleg over te verschaffen;
  • er een afschrift van te overhandigen.

 

Deze drie concrete wijzen waarop het grondwettelijk recht, zoals gegarandeerd door artikel 32 G.W., kan uitgeoefend worden, zijn evenwaardig.

De aanvrager om openbaarmaking geeft aan op welke wijze hij van zijn recht gebruik wil maken. Doet hij of zij dat niet onmiddellijk, dan moet men hierom vragen.

Het is zeker geen reden om de aanvraag als niet ontvankelijk te beschouwen.

 

Voor meer informatie over dit decreet en de bijhorende memorie van toelichting (waarbij de relevante teksten op gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk zijn), kan u terecht op http://www.vlaanderen.be/openbaarheid

 

 

Aanvraagformulier inzage en afschrift

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster