Inspiratienota 2019 – 2024

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 werkten heel wat enthousiaste en gedreven medewerkers van de organisatie Willebroek samen aan een inspiratienota. Het resultaat van dit werk kan je vandaag bewonderen. We hebben vanuit onze organisatie gekeken naar wat er op onze gemeente af komt. We hebben onze kennis gebundeld om de Willebroekse politieke partijen te informeren over relevante ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen. We deden dit uiteraard specifiek voor Willebroek en maakten hiervoor gebruik van Willebroekse statistieken. 

Met deze nota willen we de politieke partijen informeren en inspireren bij de opmaak van hun partijprogramma’s, bij de opmaak van een bestuursakkoord en uiteindelijk bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Met deze inspiratienota en uiteraard met de memoranda van externe organisaties en verenigingen is er nu heel wat informatie beschikbaar op basis waarvan politieke partijen eigen bestuurlijk-politieke keuzes kunnen maken. Het voorliggende stuk is geen wetenschappelijke studie, maar een gewogen inschatting van ontwikkelingen die in de komende jaren voor Willebroek van belang kunnen zijn.

Enkele kanttekeningen bij de aard en reikwijdte van dit document:

 • Deze inspiratienota voor de komende bestuursperiode is opgemaakt via een intern participatief proces en wordt gedragen door de volledige administratie. De nota is uiteraard niet door het college van Burgemeester en Schepenen vastgesteld. Deze nota beoogt een neutraal overzicht op hoofdlijnen te geven van relevante ontwikkelingen.
 • We blijven beknopt en zijn dus per definitie onvolledig en niet op alle punten even diepgaand. Er zijn ongetwijfeld belangrijke kwesties die niet of onvoldoende in dit document benoemd worden, maar wel relevant zijn voor de toekomst van Willebroek.
 • We redeneren ook niet vanuit de bestaande beleidscontext. We benoemen niet welke ontwikkelingen in de afgelopen jaren in gang zijn gezet en wat de intenties en doelstellingen van lopend beleid zijn.
 • We stippen aan, schetsen verbanden en samenhang, maar gaan niet de diepte in. De gekozen indeling in algemene tendensen, thema’s en uitdagingen is slechts ‘een’ indeling en we zullen ook niet alle verbanden uitgebreid kunnen weergeven. Meer feitelijke informatie is desgewenst beschikbaar en ambtenaren zijn te allen tijde bereid om verder in detail te treden.

Opbouw van de inspiratienota:

Vooreerst onderscheiden en beschrijven we vier algemene tendensen:

 • Demografische tendensen
 • Ontwikkelingen op vlak van economie
 • Technologische ontwikkelingen
 • Duurzaamheid

Het zijn ons inziens vier belangrijke tendensen die de samenleving doen veranderen en vanuit lokaal vlak slechts beperkt beïnvloedbaar zijn. De richting is bekend, maar niet bekend is hoe en met welke intensiteit deze doorwerken.

Vervolgens beschrijven we heel wat thema’s waarop beleidskeuzes worden gemaakt.

 • Zorg en welzijn
 • Ruimtelijke en woontrends
 • Onderwijs
 • Vrije tijd
 • Bestuurlijke trends en onze organisatie

Elk thema eindigt met een opsomming van een aantal uitdagingen. Het zijn belangrijke uitdagingen voor de komende bestuursperiode van Willebroek, die overigens veelal een langere adem vereisen dan zes jaar. Onze uitdagingen zijn samen te vatten in volgende zes omschrijvingen:

 • Duurzame gemeente: een mega-opgave
 • Een gemeente voor en van iedereen: geen tweedeling maar verbinding
 • Slimme gemeente: innovatie benutten en begeleiden
 • Responsieve gemeente: slagvaardigheid en excellente uitvoering
 • Zorgvriendelijke gemeente
 • Kindvriendelijke gemeente

Willebroek in cijfers

We maken van de gelegenheid gebruik om vandaag ook onze digitale omgevingsanalyse kenbaar te maken. Na de grote steden zijn we de eerste gemeente in Vlaanderen die met een eigen digitale omgevingsanalyse willebroek.incijfers.be kan uitpakken. We gingen hiervoor in zee met het Nederlandse bedrijf ABF research en de provincie Antwerpen.  Behalve gegevens over de bevolking en het grondgebied van onze gemeente, kan je hier ook cijfers terugvinden over onze dienstverlening.

Woord van dank

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers die hieraan meegewerkt hebben. Op twee workshops werd er gebrainstormd met een vijftigtal medewerkers van allerlei pluimage. En het resultaat mag gezien worden.

Tot slot nog dit

De uitdagingen voor de korte of langere termijn zullen in de komende jaren ongetwijfeld veranderen. We leven in een snelle, turbulente tijd, waarin een goede scheepsbemanning steeds moet inspelen op veranderende omstandigheden. En meer dan ooit is de gemeente Willebroek afhankelijk van de interactie met anderen, die ook in beweging zijn, om te doen wat goed is voor Willebroek en de Willebroekenaren.

 

Bijhorende documenten:

Omgevingsanalyse 2019

Inspiratienota 2019 - 2024

willebroekincijfers

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster