Dienst Samenleven

Het team van dienst Samenlevingsopbouw staat in voor de coördinatie en de uitvoering van het diversiteitsbeleid. We doen dit in samenwerking met gemeentelijke diensten en andere organisaties.

Wat doet de dienst Samenlevingsopbouw?

Dienst Samenlevingsopbouw zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente over diversiteit voldoet aan de plannen van de Vlaamse overheid. Het diversiteitsbeleid is geen apart beleidsdomein, het zit verweven in alle beleidsdomeinen.Samen met alle diensten van de gemeente wordt werk gemaakt van een toegankelijk en diversiteitsvriendelijk aanbod gericht naar alle inwoners, met specifieke aandacht voor bepaalde kansengroepen.

 

We maken werk van een beleid dat gericht is op het bevorderen van het samenleven in diversiteit en het ondersteunen van het wijkleven. Hierbij staat de gedeelde verantwoordelijkheid, van zowel de gemeente als van haar inwoners, centraal.

 

We vinden het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij het beleid van de gemeente. Onze opdracht bestaat er in inspraak en participatie te bewaken en diensten te stimuleren om het gesprek met inwoners aan te gaan. We willen alle Willebroekenaars gelijke kansen geven en iedereen evenwaardig en op een gelijkwaardige manier laten participeren aan het maatschappelijk leven. Daarom gaat ook extra aandacht uit naar doelgroepgerichte communicatie.

 

De gemeente neemt een sociale regiefunctie waar op vlak van het lokaal onderwijsbeleid. Samen met de Willebroekse scholen en welzijnspartners wordt werk gemaakt van het positief omgaan met diversiteit binnen de school en het creëren van gelijke kansen. We stimuleren en ondersteunen projecten rond taalachterstand, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie, huiswerkbeleid, enz.

 

De Willebroekse bevolking wordt geïnformeerd en betrokken bij het gevoerde diversiteitsbeleid. We laten het thema diversiteit op verschillende manieren aan bod komen in de gemeente: in scholen, campagnes, media enz. Ook via (wijkgerichte) acties wordt er aandacht besteed aan correcte en wederzijdse beeldvorming van diverse groepen t.o.v. elkaar.

Wie kan zich richten tot de dienst Samenlevingsopbouw?

Omdat diversiteit iedereen aanbelangt, staan we met raad en daad klaar voor andere gemeentelijke diensten en organisaties, verenigingen, buurtcomités en bewoners.

Waar kan u ons bereiken?

Dienst Samenleven
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
T 03 866 91 25
F 03 886 16 32
E samenleven@willebroek.be
doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster