Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek bij stedenbouwkundige aanvragen kan u herkennen door de gele affiche dat wordt uitgehangen op de plaats van de geplande werken ter hoogte van de rooilijn.


Er zijn doorgaans geen specifieke vormvereisten gesteld aan de inhoud van een bezwaarschrift. Let in elk geval op de volgende punten:

 • Vermeld uw volledige naam en adres en onderteken het bezwaarschrift
 • Vermeld het voorwerp van uw bezwaarschrift: waartegen is het gericht?
 • Vermeld de feitelijke gegevens die relevant zijn (eigendomsaktes, verkregen vergunningen, planningscontext, erfdienstbaarheden, eigendomsstructuren, enz.)
 • Vermeld uw bezwaren. Werk deze grondig en gestructureerd uit. Tracht deze feitelijk en juridisch te onderbouwen, zo mogelijk aan de hand van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer. Laat u hiervoor zo nodig bijstaan.
 • Vermeld in voorkomend geval alternatieven, oplossingen, voorstellen,...
 • Structureer het bezwaarschrift zo duidelijk mogelijk
 • Formuleer uw zinnen helder en precies

 

Eventuele opmerkingen of bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen – Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek, of afgegeven te worden op de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening tegen ontvangstbewijs.

OO GRUP Brabantnet - Sneltram A12

Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Willebroek, Wemmel

Openbaar onderzoek van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 17/02/2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.

Het indienen van bezwaren kan op volgende wijze:

 

 1. Bij de Vlaamse regering:
  - Per aangetekend schrijven (Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebieden en Projecten, K. Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel)
  - Afgegeven tegen ontvangstbewijs
  - Ingediend via de website: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Indienen-bezwaar

 2. Bij de gemeente: 
  - Afgegeven tegen ontvangstbewijs

 

Tijdens het openbaar onderzoek worden twee infomomenten georganiseerd tussen 16.00u en 20.00u:

- op 2 mei 2017: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44, 1840 Londerzeel

- op 8 mei 2017: adm. centrum Meise, Tramlaan 8,1861 Wolvertem

 

Voor meer informatie kan u terecht op volgende website: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00453_00001 of de Vlaamse Infolijn: 1700

OO Voetweg 41 (Kraagweg)

Klik hier voor meer informatie.

OO Bekendmaking OV1 Viabuild NV

Viabuild NV heeft een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting en stedenbouwkundige handelingen alhier, Hoeikensstraat 60. 

De aanvraag omvat volgende milieuaspecten:

-       klasse 1, betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een recyclagebedrijf.

 

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

-          Het slopen van twee gebouwen

-          Het bouwen van 2 bedrijfshallen en een controlekamer

-          Het plaatsen van betonnen wanden en grondwallen rondom de site

 

De aanvraag bevat een milieueffectenrapport voor het project Uitbreiding Viabuild Willebroek.

 

Afwijking wordt gevraagd van:

 

•           volgende bijzondere voorwaarde opgelegd bij besluit nr. MLAV1-2015-0381 d.d. 30 juni 2016: "Opslag van TL-lampen, spuitbussen, AEEA, KGA, PMD, batterijen mag enkel afkomstig zijn van eigen werven van de Viabuild group.". 

 

Er wordt gevraagd om deze voorwaarde te schrappen;

•           van de bepaling art. 5.2.1.2 §3 van VLAREM II m.b.t. de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer / aanvoer van uitgegraven grond welke niet vóór 7 uur en na 19 uur mag plaatsvinden.

 

Als alternatief wordt voorgesteld om:

o          de bestaande bijzondere voorwaarde: "in afwijking van artikels 5.2.1.2 §3 en art. 5.61.2 §3 mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer plaatsvinden van 5h30 tem 18h” te behouden;

o          en de bijzondere voorwaarde met: "in afwijking van de artikels 5.2.1.2 §3 en art. 5.61.2 §3 mag de aanvoer en afvoer van afvalstoffen en gronden, afkomstig van "uitzonderlijke werken" ook plaatsvinden na 18h tot 5h30 en in het weekend” uit te breiden;

 

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 24 augustus 2017 om 20.00 uur in de lokettenzaal van het oud gemeentehuis te A. Van Landeghemstraat 99.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 10 augustus 2017 tot en met 8 september 2017.

 

Een gedetaillierde bekendmaking kan u hier terugvinden.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster