Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek bij stedenbouwkundige aanvragen kan u herkennen door de gele affiche dat wordt uitgehangen op de plaats van de geplande werken ter hoogte van de rooilijn.


Er zijn doorgaans geen specifieke vormvereisten gesteld aan de inhoud van een bezwaarschrift. Let in elk geval op de volgende punten:

  • Vermeld uw volledige naam en adres en onderteken het bezwaarschrift
  • Vermeld het voorwerp van uw bezwaarschrift: waartegen is het gericht?
  • Vermeld de feitelijke gegevens die relevant zijn (eigendomsaktes, verkregen vergunningen, planningscontext, erfdienstbaarheden, eigendomsstructuren, enz.)
  • Vermeld uw bezwaren. Werk deze grondig en gestructureerd uit. Tracht deze feitelijk en juridisch te onderbouwen, zo mogelijk aan de hand van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer. Laat u hiervoor zo nodig bijstaan.
  • Vermeld in voorkomend geval alternatieven, oplossingen, voorstellen,...
  • Structureer het bezwaarschrift zo duidelijk mogelijk
  • Formuleer uw zinnen helder en precies

 

Eventuele opmerkingen of bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen – Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek, of afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs.

 

Voor een overizcht van de huidige, lopende openbare onderzoeken binnen aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen dient u zich te begeven naar het administratief centrum Pastorijstraat 1, 2830 WILLEBROEK.

 

Een inzage kan tijdens volgende openingsuren:

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster