Bodem

Bodem

OVAM            

De OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij, streeft naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen.
OVAM heeft als taak bij te dragen tot een betere bodemkwaliteit en waakt over de naleving van het Bodemdecreet.

 

Via instrumenten als bodemonderzoeken, bodemsaneringen en risicobeheer worden mens en milieu beschermd tegen de risico's van bodemverontreiniging.

 

U kan meer informatie bekomen in volgende brochure: "Waarom onze bodem de beste bescherming verdient".

Uzelf

 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100

Bodembescherming lijkt misschien een thema dat ver van uw bed ligt, maar toch kan ook u er ooit mee worden geconfronteerd. Als er verontreiniging optreedt op uw grond, bent u verplicht onmiddellijk maatregelen te treffen.

 

Indien u een grond koopt of verkoopt is een bodemattest noodzakelijk.

 

Gaat het over een risicogrond? Dan zijn de bepalingen van het Bodemdecreet van toepassing. In dat geval kan het zijn dat u eerst een oriënterend bodemonderzoek moet laten uitvoeren voor de overdracht kan plaatsvinden. 

 

In het bodemdecreet is duidelijk omschreven wie het initiatief moet nemen om een bodem te saneren. Deze is in principe de beheerder, exploitant gebruiker of eigenaar.

 

Voor meer informatie over de wetgeving, kijk op volgende link.

 

Voor meer algemene informatie kan u terecht bij OVAM.

Andere partijen

De gemeente kan meer achtergrondinformatie geven over het verleden van uw stuk grond: zijn er ooit milieuvergunningen of omgevingsvergunningen uitgereikt voor uw grond, is er ooit een stortplaats geweest, enz.

 

Erkende bodemsaneringsdeskundigen bepalen of, en in hoeverre, sanering van uw bodem nodig is en begeleiden ook dit traject.

 

Tenslotte zijn er de saneerders: zij staan in voor het proper maken van uw terrein.

Dit kan door afgraven of door andere saneringstechnieken.

Sommige risicovolle sectoren (zoals bijvoorbeeld droogkuis of benzinestations) groeperen zich om de sanering ten gevolge van hun beroepsactiviteiten gezamenlijk aan te pakken.

 

Ook notarissen, immokantoren, enz. zijn goed geplaatst om u advies te geven.

 

Maar uiteraard werkt dit allemaal slechts als iedereen, burgers en bedrijven, zijn verantwoordelijkheid opneemt: de bodem koesteren en proper houden en bestaande vervuiling snel en correct aanpakken.

Bodemdecreet

Eén van de doelstellingen van het bodemdecreet is de potentiële koper te beschermen.


Bent u van plan binnenkort een grond te kopen? Dan beschikt u en iedereen die bij de koop betrokken is over enkele noodzakelijke werkinstrumenten. Die zorgen ervoor dat u als koper niet het slachtoffer wordt van uw eigen onwetendheid. Bovendien vermijden ze dat u een grond koopt waaraan een risico vastzit.

Bodemattest

Het bodemattest is in Europa een uniek instrument. Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen vóór het sluiten van de overdrachtsovereenkomst en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens.

 

Hoe u een bodemattest kan aanvragen kan u terug vinden via volgende link.

Hou er rekening mee dat er aan deze aanvraag kosten zijn verbonden.
Informeer dus best even bij de andere betrokken partijen of de aanvraag nog niet werd ingediend.

 

De aflevering van een bodemattest is verbonden aan wettelijke procedures. Deze kosten tijd!

Hou hier rekening mee en plan ruim op voorhand de aanvraag van uw bodemattest.

 

Grond overdragen? Attest aanvragen!

Wilt u gronden overdragen (kopen, verkopen, ruilen, schenken,...) ?

 

Bij elke overdracht van een grond is een bodemattest verplicht. Indien er sprake zou zijn van een risicogrond moeten er ook bodemonderzoeken worden uitgevoerd.

 

Risicogrond

Een risicogrond is een grond waarop potentieel bodembedreigende activiteiten worden of werden uitgevoerd.

 

Indien uit het bodemattest of uit andere gegevens zou blijken dat er sprake is van een risicogrond dan bent u verplicht een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren alvorens u kan overgaan tot de overdracht.

 

Bij een oriënterend bodemonderzoek onderzoekt men de bodemtoestand van een grond. In de eerste plaats neemt de bodemsaneringsdeskundige de nodige grond- en grondwaterstalen ter hoogte van de ‘risicozones’. Dit zijn zones met verhoogde kans op bodemverontreiniging. Voorbeelden daarvan zijn opslagtanks, productiezones, tankplaatsen,… Daarnaast neemt hij ook stalen ter hoogte van onverdachte zones. Het aantal stalen per bodemonderzoek hangt af van het aantal risicozones, de grootte ervan en de grootte van het perceel.

 

Is er verontreiniging dan gaat de bodemsaneringsdeskundige na wanneer ze ontstond. Was dat voor de inwerkingtreding van het eerste Bodemsaneringsdecreet 29 oktober 1995 dan wordt de verontreiniging ‘historisch’ genoemd. Dateert ze van later, dan wordt er gesproken over een ‘nieuwe’ verontreiniging.

 

Historische verontreiniging wordt verder onderzocht als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodemsaneringsnormen overschreden zijn. In de praktijk wordt de regel gehanteerd dat dit zo is als een analysewaarde hoger is dan 80% van de bodemsaneringsnorm voor die grond.

 

Oriënterend Bodemonderzoek

 

Een oriënterend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden ter hoogte van een risicogrond in het kader van:

 

  • Een overdracht: om te vermijden dat een verontreinigde grond wordt overgedragen, is er een onderzoek plicht bij de overdracht van een risicogrond. Het OBO gebeurt op initiatief en op kosten van de overdrager.
  • Een periodieke onderzoek plicht: Een exploitant kan verplicht zijn door de aard van de activiteiten om binnen een bepaalde termijn en daarna volgens een bepaalde periodiciteit een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.
  • Een faillissement en vereffening van een risico-inrichting
  • De sluiting van een risico inrichting
  • Een situatierapport bij GPBV inrichtingen

 

Een oriënterend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden door een erkend bodemsaneringsdeskundige type 1 of 2. 
Klik hier voor de lijst van OVAM met erkende bodemsaneringsdeskundigen.  

 

Een oriënterend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden in opdracht van de opdrachtgever:

 

  • De overdrager bij een overdracht
  • De vereniging van mede-eigenaars bij de eenmalige onderzoek plicht bij appartementen
  • De exploitant bij een periodieke onderzoek plicht of bij sluiting
  • De curator bij een faillissement
  • De vereffenaar bij een vereffening

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster