Milieu Adviesraad Willebroek

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur heeft tot doel de inwoners inspraak te bieden in het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over dat beleid wanneer het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeenteraad dit vraagt. De raad kan echter ook op eigen initiatief adviezen geven. De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over het ontwerp van het gemeentelijk milieujaarprogramma en het ontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan.

 

De samenstelling en de werking kaderen binnen de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest.

Minstens één derde van de leden vertegenwoordigt milieu- en natuurverenigingen en één derde bestaat uit vrouwelijke vertegenwoordiging.

 

De werking van de milieuraad wordt beperkt tot één legislatuur. Daarna word een nieuwe adviesraad samengesteld en worden voorzitter, ondervoorzitter en secretaris opnieuw verkozen. Dit laat het bestuur toe de milieu-adviesraad te betrekken bij het uittekenen van het gemeentelijk beleidsplan door het nieuwe gemeentebestuur. 

 

Om in een goede werking te voorzien, werd een reglement opgemaakt en werden afspraken gemaakt.

Deze werden door de gemeenteraad goedgekeurd. 

 

 

De milieuraad komt minimaal 4 maal per jaar samen. Minstens 2 van deze vergaderingen zijn openbaar. Deze worden bekendgemaakt via de gemeentelijke kanalen. We nodigen alle burgers uit om hierop aanwezig te zijn. Elke input van de bevolking is waardevol.

 

Meestal worden de open milieuraden georganiseerd in functie van een thema (energie, biodiversiteit, premies, ...).

 

Werking 2017

Verslagen

 

Voor meer info, neem een kijkje op de website van de Milieu- en Natuurraad Willebroek

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster