Pidpa vrijstelling saneringsbijdrage

Vrijstelling wegens sociale redenen

Indien u in aanmerking komt voor een vrijstelling, wordt die normaal automatisch verrekend op uw factuur.

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten moet u of een inwonend gezinslid op 1 januari van dat jaar genieten van een van de volgende tegemoetkomingen:

  • Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen (toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen)
  • Een leefloon of levensminimum toegekend door het OCMW
  • De inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden voor personen met een handicap (toegekend door de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid).

De vrijstelling is voor gans het gezin, maar wel enkel voor het domicilieadres.

Indien de waterfactuur op naam staat van uzelf of van een gezinslid en indien op deze factuur enkel het verbruik van het gezin waartoe u behoort, wordt aangerekend (dus geen professioneel verbruik of verbruik van een ander gezin), kan de drinkwatermaatschappij de vrijstelling van saneringsbijdrage rechtstreeks verrekenen via de waterfactuur. In alle andere gevallen wordt een compensatie verleend die rechtstreeks aan het gezinshoofd wordt uitbetaald.

 

Personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen worden niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.

Deze personen kunnen wel genieten van een compensatie.

 

aanvragen

De vrijstelling wordt automatisch toegekend aan een groot aantal klanten. Voor personen die automatisch vrijgesteld zijn, is dit rechtstreeks in de factuur verwerkt. Zij moeten dus ook geen vrijstellingsaanvraag indienen of attesten opsturen naar Pidpa.

 

Indien een eventuele vrijstelling niet in uw jaarfactuur verwerkt is, moet u uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar een geldig attest aan Pidpa bezorgen.

Deze attesten kan u bekomen via de instantie die uw uitkering uitkeert, zijnde:

- de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel, tel.: 0800-502 46

- het OCMW van wie u de uitkering ontvangt

- de directie-generaal Personen met een handicap, Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel tel. 0800-98 799.

 

Voor meer info kunt u contact met Pidpa opnemen via de klantenservicelijn: 0800 90 300, op werkdagen van 8 u tot 17 u.

Compensaties sociale vrijstelling

Verbruikers die recht hebben op een sociale vrijstelling op hun saneringsbijdrage en waarbij het watercontract niet op de eigen naam of die van een gezinslid staat, maar wel op naam van een syndicus, het OCMW, de buren, een bedrijf, ... kunnen genieten van een compensatie. Die wordt rechtstreeks op hun rekening gestort.

aanvragen

Als u in aanmerking komt voor een compensatie i.k.v. de sociale vrijstelling, dan ontvangt u van Pidpa een brief met de nodige info.

Heeft u geen brief ontvangen voor eind augustus, maar heeft u toch recht op een compensatie?

Bezorg dan uiterlijk op 31 december een geldig attest aan Pidpa tezamen met het rekeningnummer waarop de compensatie dient gestort te worden.

Dit attest kan u bekomen via de instantie die uw uitkering uitkeert.

 

Meebrengen

identiteitskaart  

attest van de Federale Overheidsdienst, Rijksdienst voor Pensioenen of het OCMW 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster