Wettelijke samenwoning - beëindiging

Wat

Het wettelijk samenwonen eindigt:

 • automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de partners;
 • vrijwillig door een gezamenlijke of een eenzijdige verklaring;

Mogelijke tussenkomst door de vrederechter

Als de verstandhouding tussen de samenwonenden ernstig verstoord is, kan de vrederechter dringende en voorlopige maatregelen opleggen.

 

Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op:

 • het verblijf in de woning
 • de goederen van de samenwonenden en de gemeenschappelijke kinderen
 • de verplichtingen van beide samenwonenden
 • ...

 

Ook na het beëindigen van de wettelijke samenwoning kan de vrederechter deze maatregelen opleggen.

Voor wie

Iedereen die een verklaring van wettelijke samenwoning aflegde

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum 

Wat meebrengen

Identiteitskaarten

Procedure

Een verklaring om het wettelijk samenwonen te beëindigen kan gezamenlijk ingediend worden (beëindiging in onderlinge overeenstemming: beide partners melden zich aan bij de dienst burgerlijke stand), of door één van beide partners (éénzijdige ontbinding).

 

De dienst burgerlijke stand heeft een modelverklaring. U legt deze schriftelijke verklaring persoonlijk af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U krijgt een ontvangstbewijs van deze afgifte.

 

De verklaring vermeldt:

 • de datum van de verklaring
 • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en –datum van de partners
 • de handtekening van beide partners of van de partner die verklaring aflegt
 • de woonplaats van beide partners
 • dat een van de partners of beiden een einde willen maken aan de wettelijke samenwoning

 

De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeenstemming wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van één van hen. In dat geval geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis van de beëindiging binnen acht dagen bij aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van de andere partij.

 

Indien slechts één van beide partners het samenwonen wil beëindigen (éénzijdige ontbinding), zal de verklaring van beëindiging binnen acht dagen bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvan moeten vooraf betaald worden door degene die het samenwonen wil beëindigen.

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster