Eenmalige niet-commerciële verkoop

Wat

Dit houdt o.a. in: de verkoop van wafels, taarten,… door verenigingen met menslievend, educatief, sociaal, cultureel, sportief doel of ter bescherming van natuur, verkoop van streekproducten. Het is noodzakelijk dat de verkopen een occasioneel en niet-commercieel karakter (= een goed doel) hebben. Het betreft dus vooral collecten en benefietacties van verschillende verenigingen.

Voor wie

 • U bent een jeugdvereniging, erkend en gesubsidieerd door de overheid (bvb.: Chiro, Scouts,…)

U heeft geen verklaring of machtiging nodig om te verkopen. Enkel indien u een standplaats wenst op de wekelijkse markt dient u schriftelijk een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur. De dienst Lokale Economie zal u een plaats toewijzen op de wekelijkse markt.

 

 • Verenigingen die fiscale aftrekbaarheid genieten (bvb.: Rode Kruis, Amnesty International,…)

Indien de verkoop in meerdere gemeenten plaatsvindt, is een verklaring van de FOD economie nodig. De vereniging stuurt minstens drie dagen voor aanvang van de verkoop de verklaring van de FOD economie door naar het gemeentebestuur.

 

U heeft een verklaring van de Burgemeester nodig indien de verkoop de gemeentegrenzen niet overschrijdt.

Gelieve onderstaand formulier te bezorgen aan 'Het College van Burgemeester en Schepenen van en te 2830 Willebroek'.

 

 • Andere verenigingen (bvb. Mini-ondernemingen, fanfare,…)

Een machtiging van de Burgemeester is nodig. Dit is enkel het geval wanneer de verkoop de gemeentegrenzen niet overschrijdt. Onderstaand formulier dient volledig ingevuld bezorgd te worden aan het gemeentebestuur.

 

Indien de verkoop in meerdere gemeenten plaatsvindt, is een verklaring van de FOD economie nodig. De vereniging stuurt minstens drie dagen voor aanvang van de verkoop de verklaring van de FOD economie door naar het gemeentebestuur.

 

 

Algemeen geldende voorwaarden

 

 • Voor de verkoop op commerciële parkings en privéterreinen is de toestemming nodig van de privé-eigenaar en de machtiging van de Burgemeester.
 • Voor een standplaats op de markt neemt u contact op met de dienst Lokale Economie.   
 • Indien de verkoop in meerdere gemeenten plaatsvindt, is een verklaring van de FOD economie nodig.
  U kan onderstaand formulier gebruiken voor de aanvraag bij het FOD.
 • De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren, aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.
 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementering naleven, zoals bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren.
 • Binnen dertig dagen na vervallen van de machtiging, moet je het bewijs leveren van de besteding van de opbrengst.
 • Alle verkoopsactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen zijn activiteit uit te oefenen.

 

Uitzondering: in geval van humanitaire catastrofe, ramp of belangrijke schade kan de bevoegde Minister voor een welbepaalde periode een algemene toelating verstrekken voor verkopen ten bate van slachtoffers (bijvoorbeeld: Tsunami). De verantwoordelijke van de verkoop(-manifestatie) dient wel hetzij de gemeente (als binnen gemeentegrenzen), hetzij de minister (als in meer dan één gemeente) hiervan op de hoogte te brengen. Deze voorwaarde geldt niet voor erkende jeugdverenigingen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan een aanvraag doen via het formulier 'aanvraag niet-commerciële verkopen'.

Wat meebrengen

Alle details vindt u in het aanvraagformulier.

Procedure

Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Ook de politie wordt verwittigd.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster