Sociaal-economische vergunning

Wenst u een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet u in het bezit worden gesteld van een socio-economische vergunning afgeleverd in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlementen de Raad betreffende diensten op de interne markt.

 

Het verzoek tot het verkrijgen van deze socio-economische machtiging kan worden ingediend door elke belanghebbende en wordt gericht aan de dienst Lokale Economie van de gemeente Willebroek.

 

De machtiging wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. In bepaalde omstandigheden wordt voorafgaandelijk aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd.

 

Er bestaan verschillende procedures, afhankelijk van de grootte van uw handelszaak.

Voor meer informatie en de correcte aanvraagformulieren raadpleegt u best de website van de FOD Economie.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster