Willebroek Morgen fase 3 & 4 - Ontwerp

 

 

Willebroek Morgen fase 2
Het masterplan

 

Het gemeentebestuur van Willebroek heeft plannen om in nabije toekomst de verdere realisatie aan te vatten van het masterplan Willebroek Morgen, een project dat al in 2003 van start is gegaan met de gelijknamige wedstrijd voor de herinrichting van het centrum. 

 

In het verleden werden al enkele deelprojecten van dit masterplan gerealiseerd, meer bepaald de Dendermondsesteenweg (fase 1), de heraanleg van het August Van Landeghemplein en de omgeving van de watertoren (fase 2), de vernieuwde stationsomgeving met voetgangerstunnel onder de spoorweg en tot slot ook de aanpassingen aan de tunnel aan de Guido Gezellestraat (fase 2bis).

 

De volgende fasen richten zich op de nieuwe ontsluitingsas van het centrum, meer bepaald de Schoolweg (fase 3) en Stationsstraat (fase 4), dus de as gelegen tussen de watertoren en het station.  De ontwerper voor het masterplan, studiebureau Stramien uit Antwerpen, maakte voor deze nieuwe as alvast een eerste voorontwerp op waarvan u hier alvast een overzichtsplan kan downloaden [opgelet: dit plan werd ondertussen aangepast, onderaan vindt u meer recente plannen!].  Hieronder volgt nog wat meer toelichting bij dit ontwerp.

 

Wat betreft de fasering kan alvast volgende worden meegedeeld.  In de tweede helft van 2016 start normaal gezien, als alles volgens plan verloopt, de realisatie van fase 3.  Deze zal alvast de heraanleg van de Schoolweg, het park aan de bibliotheek en het deel van de Stationsstraat richting de August Van Landeghemstraat omvatten.  Een meer gedetailleerd plan vindt u hier.

 

De laatste fase van het masterplan, fase 4, zal pas in een verdere toekomst worden aangevat.  Hiervoor kan nog geen concrete planning gegeven worden.  Naar het ontwerp toe werden beide fasen echter als een geheel behandeld omdat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Een detailplan van fase 4 is hier te vinden.

 


Communicatie


In het kader van de toekomstige herinrichting van de as watertoren-station is het gemeentebestuur sinds augustus 2015 gestart met een uitgebreid communicatietraject om van alle betrokkenen, inwoners, handelaars en bezoekers, te horen wat uw ideeën rond de toekomst van deze as zijn.

 

Deze webpagina vormt slechts een van de onderdelen binnen het communicatieplan.  Verdere communicatie verloopt onder meer ook via een aantal informatiepanelen die opgesteld staan binnen het projectgebied.  Ook daar kan u als bewoner of bezoeker terecht voor een eerste kennismaking met het ontwerp.  In de loop van september, even voor het afsluiten van het actieve deel van het communicatietraject, zal er langsheen deze panelen nog een wandeling plaatsvinden onder begeleiding van de ontwerper. 

 

Daarnaast werden er nog een tweetal informatiepunten opgericht, eentje in het Administratief Centrum, een ander in de bibliotheek.  Ook daar kan u terecht voor verdere informatie, maar kan u er ook een kleine brochure afhalen die werd opgesteld naar aanleiding van het voorontwerp.  Deze bevat centraal een invulformulier waar u uw opmerkingen en suggesties met betrekking tot het ontwerp kan neerpennen en dat u vervolgens achter kan laten in een van de ideëenbussen die op deze locaties werden geplaatst.

 

Via al deze kanalen trachten we zoveel mogelijk gebruikers van de nieuwe as te bereiken om te vernemen welke ideeën u heeft over het ontwerp. 

 

Over de uitvoering zelf zal pas in latere fase gecommuniceerd worden (omleidingen, hinder,… ).  Hierover is vandaag nog geen concrete informatie gekend.  Na de fase van het voorontwerp zal eerst het definitief ontwerp worden opgemaakt, een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en een aannemer aangesteld.

 

 

Het ontwerp


Het ontwerp gaat uit van een drietal basisprincipes.  Deze zijn:

 

Een vlotte verbinding


De as Schoolweg-Stationsstraat wordt heringericht als ontsluiting voor het centrum en vormt de belangrijkste verbinding met het station en de toekomstige bedrijfsontwikkelingen achter het station.  Door het doorgaande verkeer deels te verleggen kan de A. Van Landeghemstraat in een latere fase als een rustigere winkel-as ontwikkeld worden.

De nieuwe hiërarchie in het wegennet is af te lezen in de materialen: de rijweg van de doortocht en de as Schoolweg–Stationsstraat wordt uitgevoerd in asfalt, in de autoluwe straten, zoals de Guido Gezellestraat, wordt een verharding in betonstraatstenen voorzien.

Fietsers krijgen een veilig en breed dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de scholen en de bibliotheek.  Conflictsituaties worden op deze manier geminimaliseerd.

 

Een vlotte verbinding

 

Slimme parkeerplaatsen


De bewoners kunnen hun auto dicht bij de woning parkeren, parallel met het voetpad.  Het aantal parkeerplaatsen over het projectgebied wijzigt niet ten opzichte van de situatie vandaag.  Uit veiligheidsoverwegingen zijn de parkeerplaatsen die dwars stonden op de rijrichting vervangen door langsparkeerplaatsen.

Bezoekersparkings worden zoveel mogelijk gebundeld op twee parkeerpleinen (aan de Schoolweg en het Stationsplein).  Ook achter het station kan in de toekomst nog een nieuwe parking bijkomen.  Aan de Veert is nu reeds een woonerf voorzien met 10 parkeerplaatsen.

Om het gevoel te creëren dat de bibliotheek in een park staat, zijn ter hoogte van het parkplateau geen langsparkeerplaatsen voorzien.  De nieuwe parking voor bezoekers wordt naast de bibliotheek aangelegd.

 

Slimme parkeerplaatsen

 

Een groene as


Er wordt maximaal ingezet op het behoud van waardevolle bomen.  De Schoolweg-Stationsstraat wordt een groene as die zich onderscheidt door een ononderbroken rij lindebomen.  De laanbomen beschermen de fietsers en verbeteren de omgevingskwaliteit in de straat.  Pleintjes en brede voetpaden worden opgefleurd met meerstammige bomen in vakken met vaste planten.  De oude brouwerijtuin wordt ingericht als een open park.

 

Een groene as

 

 

Binnen het ontwerp kunnen daarnaast een drietal deelgebieden onderscheiden worden. Het gaat om:

 

Profiel stationsomgevingDe stationsomgeving


Het als erfgoed beschermde stationsgebouw vormt het monumentaal eindpunt van de Stationsstraat. Een stationsomgeving is een dynamische omgeving; auto’s, bussen, taxi’s, fiets- en voetgangers krijgen hun plek en worden begeleid om een zo vlot en veilig mogelijke doorstroom te generen.  Met de herinrichting streeft de gemeente naar een versterking van het openbaar mobiliteitsaanbod in en rond Willebroek en de Rupelregio.

Fietsers kunnen langs het fietspad via de nieuwe fietstunnel onder het spoor doorrijden naar de nieuwe fiets-o-strade Een groen rondpunt onder de drie bestaande platanen verdeelt het verkeer richting de Rode Kruisstraat, het parkeerterrein en de Stationsstraat-Schoolweg. Ter hoogte van het Atheneum van Willebroek wordt de Rode Kruisstraat aangelegd als een woonerf.  Een ruime parking met 64 parkeerplaatsen naast de school biedt ook plaats voor activiteiten.  Langs de Stations- en de IJzerenwegstraat zijn er langsparkeerplaatsen voorzien.

 

Stationsomgeving

 

Profiel ellipsDe ellips


De Schoolweg ligt als een gespannen boog tussen het August Van Landeghemplein, de Stationsstraat en het Stationsplein.  De boog verwijst naar de historische spoorlijn, waarvan het tracé nog steeds zichtbaar is in de vorm van het ellipsvormige bouwblok en de gevelwanden langs de Stationsstraat.  Het ontwerp heeft de ambitie de achterkanten af te werken, de bereikbaarheid te vergroten en de verblijfskwaliteit te verbeteren.   

De primaire verbinding van het auto- en busverkeer verloopt langs de Schoolweg-Stationsstraat.  De rijweg wordt daarvoor afgestemd op de openbare busdiensten.  De aantakking van aangrenzende straten, zoals de Kerkstraat, de Guido Gezellestraat en de Station-Pastorijstraat wordt aangelegd met een verkeersplateau in beton.  Voetgangers en fietsers kunnen zo met minimale hinder oversteken.  De kruispunten worden plekken van buurtontmoeting door hun kwalitatieve inrichting met zitbanken, meerstammige bomen en vaste planten.

Samen met de Stationsstraat wordt de Guido Gezellestraat als een aantrekkelijk woonerf ingericht. Voor en na de schooluren maken veel fietsers immers gebruik van deze straat om naar het Atheneum te rijden. Langs de zijde van de woningen wordt uitgebreid langsparkeren voor bewoners voorzien.

 

Ellips

 

Profiel parkHet nieuwe gemeentepark


Ter hoogte van de bibliotheek en de oude Sint-Nikolaasbrouwerij komt een nieuw gemeentepark.  De brouwerij met ast en mout en mouterij had een ommuurde tuin die omgevormd wordt tot een open park met slingerende paden, monumentale bomen, open zitplekken, een leestuin en een terras aan de brouwerij/mouterij.   De bestaande bomen blijven maximaal behouden en worden aangevuld met bloeiende beplanting.  Grote grasvelden bieden plek voor sport en spel en openen interessante perspectieven.

Het park, de brouwerij, de bibliotheek en het atheneum ‘Campus De Vaart’ worden als een stedenbouwkundig ensemble ontworpen.  Vanaf de Jan Helmanstraat tot de Stationsstraat remt een ‘parkplateau’ het verkeer af.  Om dezelfde reden wordt de rijweg daar plaatselijk  versmald naar zes meter breedte (inclusief goten). Ter hoogte van de Jan Helmanstraat zijn er eveneens twee verhoogde bushalten voorzien.

Voor de bibliotheek loopt rood tapijt bestaande uit gebakken klinkers dwars over de Schoolweg en legt zo een verbinding voor voetgangers het tussen park en de bibliotheek.  Automobilisten worden erop attent gemaakt dat hier een fiets- en voetgangersoversteek is. Een verhoogde berm langs de Schoolweg laat het park visueel doorlopen tot aan de bibliotheek en voorkomt sluik parkeren in het park.  Achter de berm ligt een veilig voetpad.

 

Park

 

 

Update 14 september 2016:

 

Ondertussen werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de derde fase van Willebroek Morgen, met name het gedeelte van de Schoolweg, het park en de Stationsstraat richting De Waag.  Ten opzichte van het oorspronkelijke plan werden, onder andere op basis van de rondvraag bij burgers en geïnteresseerden, wel wat wijzigingen doorgevoerd.

 

De meest actuele plannen kan u terugvinden via onderstaande links:

  • Deel 1, Schoolweg zijde E. Vanderveldestraat inclusief de aanpassing van de bocht aan het 'kaartlokaal'
  • Deel 2, Schoolweg ter hoogte van de bib, het park en de Stationsstraat richting De Waag
  • Deel 3, aansluiting met het vervolg van de Stationsstraat

 

In afwachting van de stedenbouwkundige vergunning wordt alvast het uitvoeringsdossier voorbereid.  Volgens de huidige planning zal de aannemer in de loop van het najaar 2016 aangesteld kunnen worden.  Nadien volgt nog een informatievergadering voor de bewoners om de praktische zijde van de werken toe te lichten (hinder,... ).  De werken zelf zullen vermoedelijk meteen na de winter starten, dus begin 2017.

 

 

Update 8 december 2016:

 

De stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd bekomen.  Een volgende stap bestaat er in een aannemer aan te stellen voor de uitvoering van de werken.  Dit zou begin 2017 afgerond moeten kunnen worden zodat de werken rond maart-april van 2017 van start kunnen gaan. 

 

De werken zullen volgens de huidige planning starten met de afbraak van de woningen langs de Stationsstraat en vervolgens de aanleg van het park.  Nadien volgt pas de heraanleg van de straten, met name de Stationsstraat en Schoolweg.  Om de hinder daarbij tot een minimum te beperken zullen de kruising tussen beide straten alsook de kruising van de Schoolweg met de E. Vanderveldestraat in afzonderlijke deelfasen worden uitgevoerd. 

 

Meer info over de concrete planning kan u vinden op deze pagina.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster